20. 11. 2009

Lumír Brendl: slovo na slavnostním křtu známky 17. listopad 1939/89

Letošní 70. a 20. výročí dramatických událostí z let 1939 a 1989 nabízí pro vydavatele českých poštovních známek, pro Českou poštu i společenství sběratelů, které sdružuje Svaz českých filatelistů, širší pohled na vydávání a sbírání čs. a českých poštovních známek zejména po roce 1948.

V letech po únoru 1948 byly čs. známky, FDC a dopisnice plny symbolů KSČ, jejích sjezdů, výročí VŘSR a dalších uniformních a totalitních výjevů. To můžeme vysledovat i na panelech zdejší pamětní výstavy České pošty. Teprve 17. listopad 1989 vnesl do čs. a české emisní politiky nový vítr a přinesl svobodu a demokracii.V letech po roce 1948 kromě odpudivých známek s motivem srpu a kladiva a postav milicionářů však byly vydávány i krásné známky. Připomeňme Švengsbírovu Toaletu mladé ženy od Tiziana z Obrazárny Pražského hradu z roku 1961, atraktivní série s motivy ptactva, léčivých rostlin a hub od Svolinského a Jirky, i mnohé série z řady Umění. Byly to však povětšinou emise s tzv. vázanými hodnotami, kvůli jejichž odběru se do tehdejšího Svazu čs. filatelistů přihlašovaly celé rodiny s vidinou dobré investice.

Pro naše sběratele však bylo obtížné nehezké i ty hezké čs. známky vyměňovat se zahraničními sběrateli. Od 50. let byl vývoz známek soukromým osobám zakázán a k vývozu čs. známek měla výhradní právo pouze ARTIA, čs. akciová společnost pro dovoz a vývoz kulturních statků. Až mnohem později vzniklo Středisko zahraniční výměny poštovních známek. I tato výměna, určená prostým sběratelům, však byla svázána přísnými pravidly a omezeními. Ale ani s obyčejným dopisováním se zahraničím to v oněch letech naši sběratelé neměli snadné. Počátkem 50. let při podávání i obyčejných dopisů např. do USA bylo dokonce nutné na poště u listovní přepážky předkládat občanský průkaz. A běda, bylo-li v dopisu celní a devizovou kontrolou nalezeno byť jen několik razítkovaných čs. známek haléřové hodnoty; pak byl dopis cenzurní poštou Praha 120 odesílateli vrácen s vloženým varovným textem.

Totéž se dělo, když tuzemský adresát dostal např. dopis z USA, ofrankovaný sérií 4c a 8c známek s portrétem TGM ke 110. výročí narození prezidenta v roce 1960. Dopis prostě čs. pošta zadržela a vrátila odesílateli v USA s nálepkou“Non admis/Nepřípustné“. Děly se však i jiné věci. V roce 1984 byla vydána série čs. známek k LOH v Los Angeles. Když se ČSSR připojila k Moskvě a olympiádu bojkotovala, tak byl původní text ze známek odstraněn a známky byly dány do oběhu jen jako na počest olympijského hnutí. Také Nobelovou cenou poctěný, ale režimu neposlušný básník Jar. Seifert nemohl být připomenut čs. známkou.

Jestliže po únoru 1948 musely být na čs. známkách zapomenuty portréty TGM, EB, MRŠ, pak teprve po Sametové revoluci mohli být tito zakladatelé čs. a české státnosti důstojně připomenuti čs. známkami spolu s jinými významnými osobnostmi našich dějin: dr. Miladou Horákovou, Janem Masarykem, Janem Palachem, zakladatelem českého skautingu A.B.Svojsíkem, Ferdinandem Peroutkou, Rafaelem Kubelíkem. Stále však máme dluh vůči dalším významným Čechům: statečnému letci RAF Josefu Františkovi, generálu Heliodoru Píkovi, významným českým osobnostem žijícím v emigraci: Operní pěvkyni Jarmile Novotné, klavírnímu virtuosovi Rudolfu Firkušnému, Alici Masarykové – první dámě Masarykovské republiky, a z předlistopadové doby Kardinálu Tomáškovi, zakladateli Společnosti pro lidská práva z roku 1968, za normalizace zakázané.

Toto vše bylo, či by mohlo být dokumentováno dobovými svědky, poštovními známkami a celistvostmi v našich sbírkách i ve sbírkách Poštovního muzea v Praze. Díky těmto němým, leč výmluvným svědkům, minulost nebude zapomenuta, ale připomínána i těm, kteří zapomínají.Od roku 1996 se však u nás objevil nový, zajímavý fenomén. Některé naše nové známky a celiny jsou představovány veřejnosti při slavnostních prezentacích a křtech. Tyto akce pořádají místní kluby filatelistů ve spolupráci s muzei, galeriemi, podniky, městy a kraji za účasti starostů, primátorů, hejtmanů, poslanců a senátorů. S tím spojené autogramiády výtvarníků a rytců vzbuzují stále větší pozornost veřejnosti a posilují zájem o krásné známky ČR, které tak nenákladně propagují.

Děkuji jménem SČF České poště, že dnešní akcí umožnila obě dějinné události a jejich průvodní jevy si připomenout. Dnes představená známka s národní trikolorou a daty 17.11.1939 – 1989 bude nám všem trvalou upomínkou.

(Projev Lumíra Brendla k výstavě, prezentaci a křtu nové známky "17.11.1939 - 1989" u příležitosti akce GŘ ČESKÉ POŠTY, pondělí 16.11.2009 na poště v Jindřišské ulici)
http://informace-scf.blogspot.com/2009/11/k-vystave-nove-ceske-postovni-znamce.html