15. 9. 2014

Postcrossing Meeting at Sberatel/Collector's fair / Setkání "Postcrosserů" na veletrhu Sběratel/Collector

A week ago, Paulo and I were in Prague for a special Postcrossing meetup, and we took the Little Mail Carriers with us, so they could tell you all about it! Here they are: 
Před týdnem jsme Paulo a já byli v Praze na speciálním srazu Postcrossingu a vzali jsme malé pošťáčky s sebou, takže Vám můžou vše sami povědět! Tady to je:
Ahoj from Prague! It's sunny and lovely - perfect for adventures!
Ahoj z Prahy! Je slunečno a nádherně – perfektní na dobrodružství!

Ever since we saw a picture of Prague's main post office on this post from February, we've been demanding to be taken there, so that we could see it for ourselves. And what do you know - six months later, the perfect opportunity presented itself: we were invited to attend the yearly Sběratel/Collector's fair! :)
Od chvíle kdy jsme viděli obrázek pražské hlavní pošty jsme plánovali, kdy se tam rozjet, abychom to mohli vidět na vlastní oči. A víte co – šest měsíců na to se sama naskytla perfektní příležitost: byli jsme pozvání k účasti na každoročním veletrhu Sběratel! :-)
The fair, which takes place in Prague, welcomes collectors from all over Europe, who come to peruse the stands and enrich their collections. But this year, the fair had a special event taking place: a Postcrossing meetup! 
Veletrh, který se koná v Praze, přivítal sběratele z celé Evropy, kteří si přišli prostudovat obsah stánků a obohatit své sbírky. Ale letos se na veletrhu konala zvláštní událost: setkání Postcrossingu!
The organizers invited us to come and meet the local postcrossers - we were honored and very happy to do so! Lots of people turned up and we got to meet many new postcrossers, shake their hands, answer many questions and sign a ton of postcards too. A computer and volunteers were at hand to explain Postcrossing to newcomers, and guide them through the signup process. There was even a special postcard and cancellation mark, designed just for the occasion!
Organizátoři akce nás pozvali, abychom přijeli a setkali se s lokálními postcrossery – byli jsme poctěni a velmi šťastni! Přišla spousta lidí a potkali jsme také spoustu nových postcrosserů, potřásli si s nimi rukama, zodpověděli spoustu otázek a podepsali tuny pohlednic. K dispozici byl i počítač s dobrovolníky, kteří vysvětlovali princip postcrossingu nováčkům a provedli je on-line registrací. Dokonce byla k této příležitosti vydána pohlednice a příležitostné razítko.
We oversaw the stamping process and made sure everything was shipshape! 
Dohlíželi jsme na razítkování a ujistili se, že vše bude v naprostém pořádku!
Meanwhile, the exhibition hall was buzzing with excitement. There were many people walking between the stands, perusing and scanning boxes and folders — it felt like a huge treasure hunt! 
Mezitím se výstavní hala třásla vzrušením. Bylo zde mnoho lidí chodících mezi stánky, studujících a prohlížejících si krabice a pořadače – bylo to jako hon za poklady!
Afterwards, we came back to the city center, to finally visit Prague's gorgeous post office! Ladies and gentlemen, look at that:
Potom jsme šli na procházku do centra města, kde jsme konečně navštívili hlavní poštu! Dámy a pánové, podívejte se na to:
The walls are exquisitely painted with themes related to communications and post: in a corner, a young lady seems to be reading a love letter, on another, people call each other on the telephone, while postmen do their rounds. It's just stunning! 
Zdi jsou exklusivně tématicky vymalované motivy komunikace a pošty: v rohu je mladá dáma, která se zdá, že čte milostný dopis, v dalším rohu jsou telefonující lidé, zatímco pošťáci dělají své pochůzky. Je to ohromující!
Mr. Kostka from the Czech Post told us the building used to be an old monastery — the central hall is now where the old inner courtyard used to be. This is why there are so many vines and natural elements surrounding the figures on the walls.
Pan Kostka z České pošty nám řekl, že tato budova bývala klášterem – na místě dnešní dvorany bývaly vnitřní zahrady. Proto je jako výzdoba použit motiv vinné révy a další přírodní vyobrazení.
Just before leaving, we still had time to meet some very old Czech postmen and peek at the overflowing philatelic counter.
Než jsme poštu opustili, stihli jsme potkat velmi staré české listonoše (na dobových fotografiích, pozn. překladatele) a jako třešničku přecpanou filatelistickou prodejnu známek.
It might well be one of the nicest post offices we've ever seen! Plus, it's open every single day, from 2am to midnight! Wow... can you believe that?! 
Je docela možné, že je toto nejhezčí pošta, jakou jsme kdy viděli! A navíc je otevřena každý den od dvou hodin ráno do půlnoci! Wow... věřili byste tomu?!
We really enjoyed our short stay in Prague, but soon it was time to go back to our envelopes and start the journey towards another exciting location... Goodbye Prague and see you soon everyone! :)
Opravdu jsme si užili náš krátký pobyt v Praze, ale brzo jsme se vrátili zpět k našim pohlednicím a začali další pouť za dalšími zajímavými místy... Nashledanou Praho a brzy se zase uvidíme! :-)
--
Posted by "meiadeleite", Postcrossing Supporter, on 14 Sep, 2014
Photo/Foto: Paulo Magalhães and Ana Campos
Translations/Překlad: Vladimír Kostka
--
Other informations / Další informace na téma: