22. 2. 2016

Housa does Hollar / Housa dělá Hollara

Myslím, že by panu Bedřichu Housovi k jeho devadesátinám udělala radost připomínka jeho známkových rytin k poctě Václava Hollara nedávno zveřejněná na blogu 
http://stampengravers.blogspot.com/ :
--
Housa does Hollar
Housa dělá Hollara

I'll let you in on a little secret: If I had ever had a son, I would have loved to have called him Bedrich, as I think that's the most wonderful name. How's that for a pretty irrelevant introduction?! It's just that I have been working on the engravings of Bedrich Housa so that reminded me!
Prozradím vám jedno malé tajemství: Kdybych byl měl syna, byl bych mu moc rád dal jméno Bedřich, protože si myslím, že je to to nejbáječnější jméno na světě. Trochu podivný úvod, že? Jde ale o to, že jsem se právě zabýval rytinami Bedřicha Housy, u nichž mě to znovu napadlo. 

It seems that Bedrich Housa (who is about to celebrate his 90th birthday!) is very closely connected to Vaclav Hollar, the 17th century Prague engraver.  Try and google Housa and you'll come across many references to Hollar, including a good number of expositions held in honour of both Hollar and Housa. 

Zdá se, že Bedřich Housa (který zanedlouho oslaví devadesátiny!) má velmi blízko k Václavu Hollarovi, pražskému rytci ze 17. století. Zkuste si "vygooglovat" Housu a setkáte se s mnoha odkazy na Hollara včetně řady výstav konaných k poctě jak Hollarovi, tak Housovi.

Hollar must be one of the most celebrated engravers of Bohemia and his work is featured regularly on the stamps of Czechoslovakia and later the Czech Republic. And it turns out many of these are renderings by Housa.

Hollar je nepochybně jedním z nejslavnějších českých rytců a jeho dílo se pravidelně objevuje na známkách Československa i dnešní České republiky.  A ukazuje se, že mnohé z těchto známek jsou právě v Housově podání.

Wanting to make a display page of one 1972 stamp in particular, which I'll show further on, I thought it would be great to get together all the Housa engravings of Hollar engravings issued in Czechoslovakia. It's quite a good range, starting off in 1969, when Housa engraved a set of stamps depicting old engravings of horses. The stamp portrays the Spanish military leader Don Gonzalo Fernandez de Cordoba, riding his horse.
Ve snaze předvést obzvlášť jednu známku z r. 1972 v plné kráse na celé stránce (objeví se na závěr) řekl jsem si, že by bylo skvělé shromáždit všechny Housovy rytiny Hollarových prací, které vyšly v Československu. Je jich docela pěkná řádka počínající rokem 1969, kdy Housa vyryl sérii věnovanou starým rytinám  koní. Na známce je zobrazen španělský vojevůdce Don Gonzalo Fernandez de Cordoba na koni.

A similar set of 1976, this time of ship engravings, included a Hollar engraving of the 'Dutch Merchantman', and the 1983 Period Customs set included a stamp depicting a Lady with Flower.

Podobná je série z r. 1976, tentokrát s rytinami lodí, mezi něž je zařazena Hollarova rytina "Holandská obchodní loď", a další série z r. 1983 s dobovými kroji se známkou zobrazující Dámu s květinou.

But, logically, Hollar is mostly represented in the various Art sets issued in Czechoslovakia. The 1975 Graphic Art set even included two of his engravings: Still Life with Hare, and The Lion and the Mouse.

Pochopitelně Hollar je hlavně zastoupen v rozmanitých sériích grafiky vycházejících v Československu. V r. 1975 to byly dokonce dvě jeho rytiny: Zátiší se zajícem a Lev a myš.

The regular Art series of 1981 included Hollar's View of Prague from Petrin Hill, which, by the way, is the only coloured engraving. I've seen at least one picture of the original engraving in colour as well, so it's not just a whim from the stamp producers.

Pravidelná série Umění z r. 1981 obsahovala Hollarův Pohled na Prahu z úbočí Petřína, jenž je mimochodem jedinou kolorovanou rytinou. Viděl jsem alespoň jeden obrázek této původní rytiny rovněž v barvě, takže nejde o žádný rozmar vydavatele známky.

I quite like the two stamps from 1975, but the two I like most are part of the Art series. One of those is Hollar's self-portrait, which appeared in the 1977 Art set.

Velice se mi líbí ony dvě známky z r. 1975, ale nejraději mám dvě, které jsou součástí serií Umění. Jednou z nich je Hollarův autoportrét vydaný v sérii 
Umění 1977.

Similar in style we have the Lady with Fur Cap. This beauty rightly caught the attention of the general public when it was isued in 1972. It won in two categories of the annual stamp poll organised by Mlada Fronta. It won in the category 'Engraver's interpretation of a work of art' and in the category 'Most Beautiful Stamp'. The first may be the better category for the engraver, but the second category meant that Housa was asked to engrave the customary souvenir sheetlet.

Podobného rázu je Dáma s kožešinovou čepicí. Tato kráska právem zaujala veřejnost, když se na známce objevila v r. 1972. Zvítězila ve dvou kategoriích každoroční známkové ankety pořádané Mladou frontou, a sice v kategorii "Rytcova interpretace uměleckého díla" a v kategorii "Nejkrásnější známka".
Ta první kategorie je snad žádanější z pohledu rytcova, ale ta druhá znamenala, že Housa byl požádán, aby vyryl obvyklý upomínkový tisk.

For this, he reproduced the same lady, but giving the engraving the air of a progressive die proof.

Za tím účelem zpodobnil tutéž dámu, ale rytině dal vzhled zkušebního otisku rytecké desky.

Lovely stuff and the stamps are all such beauties that I may well expand into the Czech Republic and make more than one page.

Překrásná věcička a ony známky jsou všechny takové krásky, že se asi pustím do sbírání České republiky a připravím další stránky.

:-)

Adrian  from / z http://stampengravers.blogspot.com/
--
Děkujeme Adrianovi za unikátní přístup a informaci o Vašem blogu - o tak krásných známkách, jako jsou známky ryté a tištěné převážně ocelotiskem z plochy. Napište kdykoliv zase, Váš blog je "studnicí" známkových rytin.
B. J.