16. 12. 2009

Denní razítko poštovny „Partner“


Recenze se píší na leccos, ale opravdu není obvyklé, aby se týkala poštovního razítka. Nicméně otevření nového typu poštovny Pošta-Partner dne 14. 11. 2009 v Božím Daru a do provozu uvedený nový druh denního razítka k tomu přímo vybízí. Již podle předběžného avíza, že půjde o gumové razítko typu „Trodat“, bylo možno očekávat prolomení dosavadní tradice. Vzhled razítka zde po více než 100 letech opouští standardní model dvoukruhového můstkového razítka: nový typ razítka je dvoukruhový bez můstku s velkým vnitřním prostorem a poměrně úzkým mezikružím. Vnitřní prostor vedle dominujícího označení „Partner“ nahoře a výrazného loga ČP (poštovní trubka) dole obsahuje ještě rozlišovací číslo (nahoře) a datum (uprostřed) v „pošťácky“ neobvyklém tvaru s celým letopočtem 2009 a pomlčkami mezi dnem, měsícem a rokem. Mezikruží je kolmými linkami rozděleno na 4 sektory, z nichž dva horní obsahují jednak opět slovo „Partner“ a jednak označení místa „Boží Dar“. Dva spodní segmenty obsahují texty „Boží Dar 1“ a „363 01 Ostrov nad Ohří“, z nichž ten druhý označuje evidentně nadřízenou (vyúčtovací) poštu včetně jejího PSČ. Text „Boží Dar 1“ opakuje název obce resp. poštovny, přičemž smysl číslice 1 je nejasný, neboť Česká pošta neoznačuje číslem provozovnu, je-li v obci jediná.

Česká pošta otevřením první poštovny nového typu nakročila na cestu, kterou následuje poštovní správy mnoha evropských zemí. Takový revoluční krok zcela opravňuje i novátorský přístup v oblasti denních razítek; tak jako celý provoz Partnera Boží Dar slouží nyní i jeho razítko k provoznímu ověření a proto jistě neuškodí několik mírně kritických poznámek:

1. Proti nasazení levnějšího gumového resp. plastového razítka v principu nelze nic namítat, i když v evropském kontextu bude dosti unikátní; běžnější jsou gumová denní razítka jen u poštovních správ méně vyspělých zemí (např. v latinské Americe). Problematická však zůstává znehodnocovací funkce razítka, neboť vodorozpustná razítkovací barva nezabezpečuje trvalé a neodstranitelné znehodnocení známek. To lze docílit jedině tzv. olejovou barvu, která však vyžaduje razítko z kovu.

2. Pozitivem razítkovacího mechanismu typu „Trodat“ je velmi dobrá kvalita otisků i při méně kvalifikované obsluze, kterou lze u poštoven očekávat. Rovněž neobvyklá velikost razítka (průměr 35 mm převyšuje i meziválečná denní razítka čs. pošty) přispívá k dobré čitelnosti (např. otisky denních razítek „Partner“ Slovenské pošty běžného průměru 24 mm přeplněné drobným textem jsou prakticky vždy téměř nečitelné). Otázkou je, jak se toto mimořádně velké razítko v poštovním provozu vejde na polička mnohých tiskopisů, která jsou dimenzována na normovaná denní razítka o průměru 24 mm.

3. Informatické vlastnosti nového druhu razítka se jeví poněkud nepromyšlené. Razítko zejména nevyhovuje zásadě přehlednosti a jednoduchosti uvedením jen těch údajů, které jsou na razítku nezbytné. To ukazuje zejména zbytečné dvojí uvedení jak slova „Partner“, tak i názvu místa „Boží Dar“. Údaj o nadřízené poště navazuje na tradici razítek našich klasických poštoven; zda je v současných podmínkách smysluplný, bude záviset na praktických aspektech fungování nového modelu poštoven. Jako nedořešená zatím vypadá otázka uvádění PSČ. Na razítku se objevuje nekonzistentně jen PSČ nadřízené pošty 363 01, přitom Partneru Boží Dar bylo ponecháno vlastní PSČ 362 62, které je otiskováno na CN APOST, ale na razítku se nenachází.


V souvislosti se zavedeným druhem denního razítka se naskýtá otázka, co se stane s denními razítky stávajících poštoven, která jsou pojata minimalisticky a obsahují pouze název poštovny bez PSČ; zda oba druhy razítek budou používány paralelně nebo zda bude časem provedeno jejich sjednocení. S tím souvisí i otázka, zda došlo či dojde k úpravě Technické normy pošt TNP 1202 „Poštovní razítka a otisky“ (pokud ovšem ještě platí).

Petr Gebauer