31. 3. 2014

Nová vlastní známka: NS Reality - Jiří Radosta

TL VZ 0027, VZ 0202 – 0203
B. J.

Tramvajová pošta

Sběratelé specializovaných oborů se z pochopitelných důvodů v prvé řadě soustřeďují na artefakty zejména na celistvostech, které jsou pro ně hlavním zájmem (mainstreamem). Ty však musely nějakým způsobem vzniknout ponejvíce tím, že určitým poštovním prostředkem po určité poštovní trase byly dopraveny jako takové byly při příjmu, v tranzitu a při doručení označeny znaky poštovního provozu. Historie poštovnictví – jeden z důležitých specializovaných oborů – si všímá kromě jiného zejména dopravních prostředků, které pošta k doručení zásilek používá. Těchto prostředků je celá řada a sběratelům jsou víceméně známy. Již méně se mluví o poštovních tramvajích, které v kombinaci s tramvajemi dopravujícími pasažéry, přepravují poštovní zásilky včetně balíků. V jiných zemích byly častěji používány, více než u nás. Přesto se i u nás poštovní tramvaje vyskytly.
S rozvojem společnosti na straně jedné a techniky na straně druhé došlo k zásadním proměnám. Hlavním faktorem pro rozvoj byla výstavba železniční sítě s parními a později elektrickými lokomotivami, které vystřídala koňská spřežení. Nejinak tomu bylo i v pravidelné městské dopravě. Nejdříve to byla omnibusová doprava s koňským potahem. Po začátcích v první polovině 19. století se tento provoz převedl na kolejové dráhy. Koněspřežní tramvaj se objevila na našem území (Československa) nejdříve v Brně (17.8.1869). Praha se dočkala 15.9.1875. Po koňské síle se začala využívat podle vzoru železnic pára. Prvenství mělo zase Brno (20.5.1884), poté Košice, Ostrava, Bohumín. Pokud se nepřipojila nákladní doprava, parní tramvaj neuspěla. Ke slovu přišla elektrická energie. Tímto krokem se proslavil Werner von Siemens, který v Berlíně 31.5.1879 předvedl první elektrickou tramvaj... http://www.kf0015.cz/?p=14198
--
O tramvajích a tramvajové poště najdete informace (exponát) však i na Exponetu, např.:
Hamburská tramvajová pošta: http://www.japhila.cz/hof/0352/index0352a.htm

Příprava nových analogických pohlednic (Cartes maximum)

Další návrhy analogických pohlednic, s kterými Vás můžeme seznámit již nyní. K emisi Beskydy je připravili manželé L. a J. Knotkovi a vycházejí z jednotlivých kreseb 4 známek na aršíku. Komu by tyto cartes maxima nestačili, může již podle obrazu začít s vyhledáváním.
B. J.

Celostátní filatelistická výstava PLZEŇ 2015 s mezinárodní účastí

Projekt „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“
V rámci získání titulu „Evropské hlavní město kultury“ (EHMK) pro Plzeň v roce 2015 vznikla iniciativa v rámci navazujícího projektu „Plzeň sběratelská“ pořádat v tomto roce filatelistickou výstavu. 
Rok 2015 pro tuto iniciativu nabízí ideální filatelistická i nefilatelistická výročí, k těm nejvýznamnějším patří:
- 175. výročí vydání první poštovní známky světa ve Velké Británii (1840),
- 20. výročí od pořádání Celostátní filatelistické výstavy v Plzni (1995)
- 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, a
- 70. výročí ukončení II. světové války v Evropě (1945).
--
Projekt „Celostátní filatelistické výstavy PLZEŇ 2015 s mezinárodní účastí“
Na základě výše uvedené iniciativy byl v roce 2013 osloven plzeňským Klubem filatelistů 03-13 Svaz českých filatelistů se záměrem uspořádání výstavy. Tento záměr byl výkonným výborem podpořen. V návaznosti byla sepsána Smlouva o spolupráci při pořádání výstavy PLZEŇ 2015 mezi KF 03-13 a společností NEWSPHILA. Na jejím základě bude projekt výstavy kompletně zajišťovat společnost NEWSPHILA, zastoupená jejím ředitelem panem Jiřím Neumannem.
--
Termín výstavy
Vzhledem k dalším akcím pořádaným v souvislosti s titulem EHMK je předpoklad konání výstavy v období od 15. června do 31. července 2015, s tím, že definitivní termín by byl upřesněn do cca 30. září 2014. To je ideální i vzhledem k možnosti zajištění výstavních rámů z výstavy v Chomutově, která se bude konat v květnu 2015.
--
Místo výstavy
S ohledem na výstavní možnosti (a plánované akce EHMK) jsou předběžně vytipovány tři výstavní prostory:
- „Papírna“ (prostor bývalé plzeňské papírny), výjimečný svou industriální architekturou, který postupně ožívá pořádáním výstav, workshopů, přednášek apod., zde je předpokládáno využití pro soutěžní výstavní třídy, 
- „Dům hudby“ (Husova ulice), náročně rekonstruovaný pro potřeby Plzeňské konzervatoře v roce 2009, v současnosti jeden z nejlepších koncertních sálů v Evropě, zde je předpokládáno využití pro nesoutěžní výstavní třídy, exponáty pošt. muzea a podobně,
- „Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje“ (Smetanovy sady), v nově rekonstruovaných prostorách prvního patra, zde je předpokládáno využití pro soutěžní třídu literatury. 
--
Časové schéma
Do konce března 2014 je nutné podat žádosti o granty (místní, městské, krajské, celostátní, evropské), předběžné výsledky by měly být známy do konce května 2014. Podle výsledků bude možno definitivně připravit časové schéma výstavy a její finanční možnosti.
Na přelomu května a června bude sestaven Organizační výbor výstavy a zprovozněny webové stránky.
--
Výstavní zařízení
Pro potřeby grantových přihlášek je nutno co nejdříve sepsat dohodu (smlouvu) o zapůjčení výstavních rámů pro potřeby výstavy PLZEŇ 2015. Tedy požadavek, aby výkonný výbor pověřil tajemníka sepsáním této dohody s pořadatelem. 

V Plzni, 7. února 2014
Jiří Neumann

Oznámení známkové tvorby - vydání pamětních listů známkové tvorby (PLZ)

Nové PLZ mají nový typ hologramu České pošty
--
- PLZ č. 41: „150 let českého dobrovolného hasičstva“ 
- Datum vydání: 25. 4. 2014
- S příležitostnou známkou: 150 let českého hasičstva, nom. 13,- Kč, Pof. č. 801, autor výtvarného návrhu známky Adolf Born 
- Příležitostné razítko s datem 25. 4. 2014, pošta Přibyslav, text „150 let českého dobrovolného hasičstva“, autor návrhu razítka - Josef Nitra
- Náklad 2 500 ks (od č. 90001 do č. 92500)
- Prodejní cena: 30,- Kč
--
- PLZ č. 42: „Jiří Bouda – 80. výročí narození“
- Datum vydání: 5. 5. 2014
- S výplatní známkou: Městská architektura - Opava, nom. 50,- Kč, Pof. č. 19, autor výtvarného návrhu známky Jiří Bouda
- Denní razítko s obrazovou částí „Známková tvorba“, datum 5. 5. 2014, pošta Praha 1, autor návrhu razítka - Martin Srb
- Kašet s textem „Jiří Bouda – 80. výročí narození“
- Náklad 1 700 ks (od č. 92501 do č. 94200)
- Prodejní cena: 30,- Kč
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
P. O. Box 13, 111 21  Ptaha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617

Expo Philatélique 2014 à Munich - Souvenirs allemands et tchèques / Munich 2014 Stamp Exhibition - German and Czech philatelic items

Une dizaine d'administrations postales étrangères étaient également présentes lors de cette exposition, en particulier la poste tchèque qui, comme l'an passé, a célébré sa participation en émettant un entier postal spécial (tarif permanent 'E' jusqu'à 50g vers l'Europe, 25 CZK actuellement) incluant un timbre reprenant l'illustration d'un timbre tchécoslovaque (diligence postale sur le Pont Charles) émis en 1966 lors d'une exposition philatélique à Prague.  
C'est cet entier postal ci-dessus que Bret a eu la gentillesse de m'envoyer avec une oblitération de Prague du 1er jour d'émission :-)
Cette carte, comportant la mention "PostFila Prag" (la branche "Philatélie" de la poste tchèque), inclut une illustration à gauche rappelant des images de cartes postales anciennes...  http://timbredujura.blogspot.com/2014/03/expo-philatelique-2014-munich-souvenirs.html
--

--
A dozen foreign postal administrations were also present at this stamp exhibition, in particular the Czech Post which, as it was the case last year, celebrated its participation by issuing a special postal stationary (permanent rate 'E' up to the 50g to Europe, currently 25 CZK) including a stamp reproducing the design of a Czechoslovak stamp (postal stagecoach on the Charles Bridge) issued in 1966 at the occasion of a stamp exhibition in Prague. 
It is that postal stationary above that Bret was kind enough to send me with a cancellation from Prague applied the first day of issue :-)
This card, including the words "PostFila Prag" (the Czech Post "Philately" special department) is featuring to the right an illustration reminding some old postcard's pictures...  http://timbredujura.blogspot.com/2014/03/expo-philatelique-2014-munich-souvenirs.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

30. 3. 2014

Prodejna známkové tvroby: Omezení prodejní doby z důvodu inventury

Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 30 bude od pondělí 31. 3. 2014 do odvolání otevřena pondělí až pátek, 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. 
Přepážka č. 29 bude z důvodu inventury uzavřena.
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
P. O. Box 13, 111 21 Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617  

29. 3. 2014

Splendide lettre de République Tchèque / Beautiful cover from Czech Republic

Un grand merci Bret pour cette magnifique lettre recommandée envoyée le 5 mars 2014 de Prague!
J'ai déjà évoqué sur ce blog la plupart des timbres utilisés ci-dessous, en particulier les 2 timbres (13 Kč) en haut à droite, émis le 5 mars 2014, consacrés à des véhicules historiques.
Le même jour, la poste tchèque a émis le timbre en haut à gauche, évoquant le 150ème anniversaire des pompiers dans le pays.
Le timbre en bas à droite (14 Kč) fait partie d'une série de 2 timbres émise le 7 mars 2012, faisant partie de la série annuelle "Beautés de notre pays" consacrée au patrimoine historique et architectural de la ville de Kuks.
Bret a également utilisé, en bas à gauche, 2 autres timbres dont celui à 12 Kč, émis le 9 février 2011, également dans la séries "Beautés de notre pays", commémorant le 950ème anniversaire de la fondation de la ville de Cheb, située à l'extrême ouest du pays.
Ce timbre représente une maison caractéristique du quartier de Špalíček (13ème siècle), l'église Saint-Nicolas ainsi que l'intérieur de la chapelle romane (12ème siècle) du château de Cheb.
Le dernier timbre (10 Kč), émis le 20 janvier 2011, est consacré à la tradition de la conception des timbres en république tchèque, à sa gravure unique en particulier. C'est le graveur Josef Herčík (1922-1999) qui était honoré cette année à travers la reproduction d'un timbre pré imprimé (avec mention "Ceskoslovensko") sur une enveloppe commémorative émise en 1966 à l'occasion d'une exposition à Prague de l'union des philatélistes tchécoslovaques.
Ce timbre, qui représente une diligence postale sur le pont Charles à Prague, fait partie des plus de 400 timbres gravés par Josef Herčík, un des artistes tchèques les plus prolifiques après la seconde guerre mondiale.
http://timbredujura.blogspot.com/2014/03/splendide-lettre-de-republique-tcheque.html
--

--
A big thank you Bret for this beautiful registered letter sent on March 5, 2014 from Prague!
I've already mentioned on this blog most of the stamps used below, in particular the two stamps (13 Kč) at the top right, issued on March 5, 2014, dedicated to historical vehicles.
The same day, the Czech Post issued the stamp in the upper left, referring to the 150th anniversary of the firefighters in the country.
The stamp in the lower right (14 Kč) is part of a series of two stamps issued on March 7, 2012, being part of the annual series "Beauties of our country" dedicated to the historical and architectural heritage of the city of Kuks. 
Bret also used, at the bottom left, two other stamps including the 12 Kč's one, issued on February 9, 2011, also in the series " Beauties of our country", commemorating the 950th anniversary of the founding of the city of Cheb, located in the far west of the country. 
That stamp depicts a typical house in the neighborhood of Špalíček (13th century), the St. Nicolas Church and an inside view of the Romanesque chapel (12th century) of the castle of Cheb. 
The last stamp (10 Kč), issued on January 20, 2011, is devoted to the tradition of Czech stamp design, to its unique engraving tradition in particular. It is the engraver Josef Herčík (1922-1999) who was honored this year through the reproduction of a pre-printed stamp (with the mention "Ceskoslovensko") included on a commemorative envelope issued in 1966 at the occasion of an exhibition in Prague oragnized by the union of Czechoslovak philatelists.
That stamp, featuring a postal coach on the Charles Bridge in Prague, is one of the 400 stamps engraved by Josef Herčík, one of the most prolific Czech artists of the post World War II era.
http://timbredujura.blogspot.com/2014/03/splendide-lettre-de-republique-tcheque.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

28. 3. 2014

René Hillesum Filatelie: Kijkdagen: Viewing Days

Geachte filatelist, Veiling / Auction: Sheraton & Peel # 51: Poststukken, Postzegels, Stempels / Stamps, Covers, Postal History 30-03-2014
NIEUWE SCANS TOEGEVOEGD!
Het bedrijf is gevestigd in Zwijndrecht, vlakbij Dordrecht. 
Parkeren is probleemloos, voor de deur en gratis. U bereikt het kantoorgebouw heel gemakkelijk met de auto vanaf de A16 (afslag 23, Hendrik-Ido-Ambacht/bedrijven terreinen Zwijndrecht). Volg Zwijndrecht. In 6 minuten rijdt u dan naar het kantoor (Mandenmakersstraat 1, 3334 KE) op bedrijventerrein “De Geer”. Met het openbaar vervoer heeft u de keuze (behalve zondag): vanaf station Dordrecht (intercity) met de bus in 30-32 min (incl. 7 min lopen vanaf halte Bereveld), of vanaf station Zwijndrecht met bus 11 of 12 in 20 minuten (incl. 7 min. Lopen vanaf halte Bereveld). Op zondag: 1x per uur normale bus en 1x per uur belbus. Info bij 9292. 
Het kantoorgebouw is rolstoelvriendelijk: hellingbaan, lift, minder validen toilet. 
Telefoon: (0)78 610 15 20 Fax: (0)78 610 60 33
Skype: rene.hillesum 
Zaterdag / Saturday 29 - 03 - 2014: 9.30 - 17.30 uur
Zondag / Sunday 30 - 03 - 2014: 9.00 - 15.30 uur
De catalogi zijn beschikbaar op de website (www.filatelist.com) evenals heel veel scans! 
Catalogus op Smartphone.
Scans van losse kavels, waar geen scan van op de site staat, kunnen worden aangevraagd, tot uiterlijk vrijdag 28/03. 
alle info:
- Sheraton & Peel text (pdf) - Scans: (jpg). Er komen nog aanvullende scans: http:\\www.filatelist.com
Met vriendelijke groet, en graag tot spoedig ziens!
René Hillesum

Cartes Maximum: Bohumil Hrabal 28. 3. 1914 - 3. 2. 1997

Světově proslulého autora jsme nalezli na známém webu Pavla Kancnýře "Analogické pohlednice" (Cartes Maximum) s touto perfektní shodou:

Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2014/03/bohumil-hrabal-1914-1997.html

27. 3. 2014

V. Zapadlík: Česká auta - Škoda II.

V září vyjde druhý známkový sešitek (VZS) Václava Zapadlíka na téma Česká auta - Škoda II. Pozorní čtenáři webu či Filatelie, anebo návštěvníci pražských akcí ví, že nejvýznamnější tuzemská automobilka Škoda bude zastoupena veteránskými vozy celkem ve 3 sešitcích. Nyní tedy první informace o obsahu toho druhého. 
Zajímaly nás pouze známky, které mohou využít například sběratelé analogických pohlednic (CM). Aby měli čas si je zajistit, prozrazujeme typy škodovek, které budou právě na 2 známkách "A", tedy nominální hodnoty 13 Kč. Celkem budou v sešitku 4 dvojice známek podle vzoru Česká auta - Škoda I (modrý obal VZS).
--
Česká auta – Škoda II
1. známka A:
Škoda Popular Monte Carlo, 1936
FDC - Škoda Popular Monte Carlo Roadster
2. známka A:
Škoda Superb 3000, 1940
FDC - Škoda Superb 3000, 1940 – pohled zezadu

B. J.

P. Aksamit: Znalecká činnost a tvorba exponátu

Zveme Vás na dubnové klubové odpoledne v roce 2014 s přednáškou "Znalecká činnost a tvorba exponátu" 3.4.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod.
Přednáší: prom. mat. Pavel Aksamit. Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou).
Celý text pozvánky:  http://www.kf0015.cz/?p=10312

43. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 26.3.2014 očima fotografa

Tomáš Chudoba z České pošty nafotil několik desítek fotografií z hojně navštívené akce - suvenýry si převzalo 70 návštěvníků (odhadem 80 návštěvníků celkem). Na snímku Vladimír Suchánek a rytec Jaroslav Tvrdoň. Celý soubor fotografií zde: http://www.kf0015.cz/?p=14048

J. Kratochvíl: Přehled „kulatých“ výročí českých pošt v roce 2014

Zájemci o poštovní historii, případně regionální sběratelé mají v letošním roce 2014 příležitost sestavovat zajímavé „výroční“ exponáty ve vazbě na dále uvedená výročí českých pošt. Stejně tak mohou v jejich bydlištích apelovat na příslušná regionální vedení České pošty s cílem vydat k těmto výročím příležitostné R-nálepky, cenné nálepky Apost či příležitostná razítka.
--
Pošty otevřené v roce 1864 – 150 let od jejich vzniku:
Brno 28, Dolní Benešov, Fryšták, Horní Cerekev, Hostomice pod Brdy, Hrob, Huzová, Kladruby u Stříbra, Křižanov, Liberec 30, Mladkov, Nýřany, Olšany u Prostějova, Radnice u Rokycan, Solnice, Strašice, Úsobí, Vraňany, Všeruby u Plzně, Zásmuky
--
Pošty otevřené v roce 1914 – 100 let od jejich vzniku:
Bohumín 3, Bohumín 5, Boršice u Buchlovic, Česká Čermná, Dobrá Voda u Hořic, Hronov 4, Jamné nad Orlicí, Oleksovice, Pardubice 6, Prostějov 3, Šardice, Šternberk 3, Vír
--
Pošty otevřené v roce 1964 – 50 let od jejich vzniku:
Bohumín 4, Bukovany u Hodonína, Huslenky, Cheznovice, Jenišovice u Chrudimě, Karviná 41, Ladná, Rychnovek, Slavíkov, Sokolov 5, Těmice u Hodonína
--
Celý článek:  http://www.kf0015.cz/?p=14133
--

Poštovní minigalerie 9. dubna: Marko Čermák

Issue of the commemorative postage stamp: Beauties of cour Country: The Červená Lhota Chateau

On the 26th March, 2014 the Ministry of  Industry and Trade  of the Czech Republic will  issue a commemorative postage stamp in the denomination of 17 CZK from the issue Beauties of our Country. On the stamp is depicted the Červená Lhota Chateau.
Červená Lhota is a Renaissance water chateau in the eastern part of South Bohemia in the north of Jindřichův Hradec region. The chateau is located on a rock which became an island in the chateau pond after the damming of the valley and the increase in the water level. The chateau consists of an enclosed four-wing layout around a square courtyard. Above the entrance there is a tower. An access road leads to the chateau across a stone bridge. 
The stronghold was owned by the Lhoteč family of Zásmuky from the second half of the 14th century. However, the first written mention dates from as late as 1465: the Land Registry shows the division of the inherited property between Václav and Petr of Zásmuky. In the following years Lhota changed its owner to Diviš Boubínský of Újezd, from whom Jan Kába of Rybňany bought it in 1530 and had the old Gothic fortress converted into a more comfortable Renaissance chateau, known afterwards as Nová Lhota. He sold the chateau in 1597 to Vilém Růt of Dírná, who reconstructed it in late Renaissance style and painted its façade red. This is the reason for its current name - Červená, or “Red” Lhota.
The Růt family of Dírná acquired the chateau at the end of the 16th century. However, as they were Utraquists the property was confiscated from them after the Battle of White Mountain in 1620, although they had not participated in the uprising of Bohemian noblemen. At the time of the Thirty Years’ War, it was owned by the Italian cavalry captain Antonio Bruccio. After his death the chateau was bought by Vilém Slavata of Chlum and Košumberk in 1641. After this year, and in the years 1658–1678 a reconstruction in Baroque style took place at the chateau which turned the aristocratic residence into a summer palace, where the Slavata family would commute from nearby Jindřichův Hradec.
After the extinction of the male line of the Slavata family in 1693, the niece of the last Slavata, Maria Theresa who married into the Windischgrätz family, inherited Červená Lhota. From the mid-18th century it changed owners again several times. Under Ignatius Stillfried, a composer and the co-founder of the German opera Karl Ditters von Dittersdorf stayed at the chateau between 1796–1799. From 1835, the chateau was owned successively by members of four generations of the royal family Schönburg-Hartenstein – German imperial princes. The family had lived in the chateau until 1945, when it was confiscated. The last owners had the chateau tower and gables reconstructed in neo-Gothic style. Between 1903–1913 these modifications were removed under Johann Schönburg-Hartenstein and replaced with a historically faithful neo-Renaissance construction by the architect Humbert Walcher of Moltheim, giving the chateau its present form.
The author of the design of  the  issue  is  the academic painter Jan Kavan, the engravings are the work of the engraver  Bohumil Šneider.
The stamp, sized 26 x 40 mm  has been printed  by  the Post  Printing House in Prague  by recess print from flat plates in yellow, pink, green, red and black in printing sheets of 8 pcs. 
There  will be  1 First Day Cover incl. commemorative cancellation. In the picture part of the cover is depicted a detail of the decoration of the facade. The cover is  printed by recess print from flat plates in red-brown. On the postmark is a detail of the decoration of the facade and the text: Červená Lhota, 26.3.2014.
The stamp is valid  from 26th March, 2014.
Czech Post  

Herausgabe der Sondermarke: Schoenheiten unseres landes: Schloss Červená Lota (Rothlhotta)

Červená Lhota (Rothlhotta) ist ein Renaissance-Wasserschloss im östlichen Teil Südböhmens nördlich vom Jindřichohradecko. Das Schloss ist auf einem Fels platziert, der mittels Stau des Tales und durch den Anstieg des Wasserspiegels zu einer Insel auf dem Schlossteich geworden ist. Das Schloss bildet die geschlossene Vierflügeldisposition rund um den quadratischen Innenhof. Über den Eingang ist ein Turm platziert. Zum Schloss führt der Zugangsweg über die Steinbrücke. 
Es ist voraussetzen, dass schon seit 2. Halbjahr des 14 Jahrhundert die hiesige Festung im Besitz der Lhotecký von Zásmuky war. Aber die erste schriftliche Erwähnung stammt erst aus dem Jahr 1465, wann in den Landtafeln angeführt ist daß die Erbschaft zwischen Václav und Peter von Zásmuky verteilt wurde. In folgenden Jahren ist Lhota an Diviš Boubínský von Újezd übergegangen von dessen im Jahre 1530 die Festung  Jan Kába von Rybňany gekauft hat. Jan Kába von Rybňany hat die alte gotische Festung in ein bequemeres Renaissance-Schlösschen umbauen lassen. Ab dieser Zeit wird es Nová Lhota genannt. Jan hat das Schloß im Jahre 1597 verkauft Herrn Vilém Rúta von Dírná, der das Schoß  in spät- Renaissance-Stil umbauen und seine Fassade auf rot anstreichen gelassen hat. Davon  der heutige Name des Schloßes – Červená Lhota (Rothlhotta) stammt.
Die Ruths von Dírná haben das Schloss Ende des 16. Jahrhunderts erworben. Als Utraquisten wurde ihnen das Eigentum nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 konfisziert, auch weil sie am böhmischen Ständeaufstand nicht teilgenommen haben. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges hat das örtliche Herrschaftsgut der italienische Rittmeister Antonio Bruccio besessen. Nach dessen Tode hat das Schloss im Jahre 1641 Wilhelm Slawata von Chlum und Koschumberg gekauft. Nach 1641 und in den Jahren 1658–1678 sind am Schloss die Barockumbauten verlaufen, die den Adelssitz in ein Lustschloss umgewandelt haben, wohin die Slawatas aus dem unweiten Jindřichův Hradec (Neuhaus) gefahren sind. 
Nach dem Erlischen des Slawata-Geschlechtes im Mannesstame im Jahre 1693 hat Červená Lhota nach einem Jahr die Nichte des letzten Slawatas Maria Theresia geerbt, in die Familie von Windisch-Grätz geheiratet. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts haben die Besitzer mehrmals gewechselt. Unter Ignaz Freiherr von Stillfried hat in den Jahren 1796–1799 im Schloss der Komponist und Mitbegründer der deutschen Oper Karl Ditters von Dittersdorf gelebt. Ab 1835 haben das Schloss allmählich Mitglieder von vier Generationen der Fürstenfamilie Schönburg-Hartenstein – der deutschen Reichsfürsten besessen. Dieses Geschlecht hat das Schloss bis 1945 bewohnt, als ihnen das Schloss konfisziert wurde. Die letzten Besitzer haben Mitte des 19. Jahrhunderts den Schlossturm und die Giebel neugotisch anpassen lassen. Zwischen den Jahren 1903–1913 wurden unter dem Prinzen Johann Schönburg-Hartenstein diese Änderungen beseitigt und durch einen denkmalbelehrten Neorenaissance-Umbau gemäß dem Projekt des Architekten Humbert Walcher von Moltheim ersetzt, der dem Schloss sein heutiges Aussehen gegeben hat. 
Czech Post

Issue of the commemorative postage stamp: Prof. Zdeněk Kopal, RNDr. (1914-1993)

On the 26th  March, 2014 the Ministry of  Industry and Trade  of the Czech Republic will  issue a commemorative postage stamp in the denomination of 21 CZK from the issue of Personalities. On the stamp is depicted Prof. Zdeněk Kopal RNDr.
Prof. RNDr. Zdeněk Kopal, DrSc. (4th April, 1914 in Litomyšl – 23rd June, 1993 in Wilmslow, United Kingdom) was a Czech astronomer and astrophysicist, famous also in the fields of numerical mathematics, ballistics and aerodynamics. His most important scientific work was related to variable stars, especially close eclipsing binary stars, and he researched the Moon and terrestric planets. He is considered the most significant Czech astronomer of the 20th century.
When he was a small boy, his grandfather Josef Lelek, a teacher at the council school in Jičín, awoke his interest in the natural sciences. So it was not surprising that at the age of only fifteen, when his family moved to Prague, he joined the Czech Astronomical Society. There at the Štefánik observatory, he began his research on variable stars and, still a high school student, he published several scholarly articles in international scientific journals.
In 1933 he graduated from secondary school with honors and enrolled, despite the insistence of his parents who wanted him a lawyer or doctor, in the study of mathematics, physics and astronomy at the Faculty of Natural Science at Charles University. During his studies he participated in the congress of the International Astronomical Union (IAU) in Paris in 1935, where he was immediately accepted as a member on the basis of the works he had already published. In 1937 he graduated from the university and was awarded the prestigious Denis scholarship which enabled his further studies in the United Kingdom, in Cambridge, with the famous astrophysicist, Sir Arthur Eddington.
In 1938, he and his wife went on a scholarship-funded research trip to the Harvard Observatory in Cambridge, Massachusetts. However, during the ship voyage they received news of the Munich Agreement and decided to stay in the U.S.A. Kopal worked there under the supervision of Harlow Shapley on the issue of light curves of binary stars. From 1942 he also worked at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) on problems of ballistics and aerodynamics for the U.S. Army. On these projects he also collaborated with Norbert Wiener, especially in the field of numerical mathematics.
He was elected an honorary member of the Czech Astronomical Society (1967) and the astronomical societies in Liverpool, Salford and Manchester. He received honorary doctorates from universities in Cracow, Poland (1974) and Patras, Greece (1974). The Manchester Astronomical Society has been organizing the annual ceremonial Kopal lecture in his memory. In 2007, the Czech Astronomical Society followed its example and established a Kopal lecture as a form of appreciation of this important astronomer. In 1976 Kopal became a foreign member of the Greek Academy of Sciences in Athens and in 1978 he was made an honorary citizen of the city of Delphi. He was also granted honorary citizenship from his hometown of Litomyšl in 1991. In the Czech Republic he was awarded the Gold Medal of the Czechoslovak Academy of Sciences in 1968 and a silver medal at Charles University in 1991.
Professor Kopal died on the 23rd June, 1993 in Wilmslow near Manchester. He was buried at Vyšehrad alongside other greats of Czech science and art. In accordance with his last will, the scholarly archive of Professor Kopal (also including images of the Moon from the Apollo flight preparation) was stored in the city archives in Litomyšl.
The author of the design of  the  issue  is  the academic painter and graphic artist Vladimír Suchánek, the engravings of the FDC are the work of the graphic artist and engraver  Jaroslav Tvrdoň.
The stamp, sized 40 x 23 mm  has been printed  by  the Post  Printing House in Prague  by multicoloured offset in printing sheets of 50 pcs. 
There  will be  1 First Day Cover incl. commemorative cancellation. In the picture part of the cover is depicted an observatory with a night star-sky in the background..The cover is  printed by recess print from flat plates in dark blue. On the postmark is depicted an infinity and the text: Litomyšl, 26. 3. 2014
The stamp is valid  from 26th March, 2014.
Czech Post

Herausgabe der Sondermarke: Prof. Zdeněk Kopal, RNDr. (1914-1993)

Prof. RNDr. Zdeněk Kopal, DSc. (4. April 1914 in Litomyšl – 23. Juni 1993 in Wilmslow, unweit von Manchester, Großbritanien) war ein tschechischer Astronom und Astrophysiker, der jedoch auch auf dem Gebiet der numerischen Mathematik, Ballistik und Aerodynamik berühmt war. Seine wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten betreffen die Bedeckungsveränderlichen Doppelsterne und die Erforschung des Mondes und der terrestrischen Planeten.. Er wird als einer der bedeutendsten tschechischen Astronomen des 20. Jahrhunderts gehalten. 
Als kleiner Junge hat ihn zum Interesse für die Naturwissenschaften sein Großvater, Lehrer in der Bürgerschule in Jičín, Josef Lelek gebracht. Und so ist es kein Wunder, dass nach dem Umzug der Familie nach Prag, er mit nur 15 Jahren Mitglied der Tschechischen astronomischen Gesellschaft geworden ist. Hier, in der Štefánik-Sternwarte, hat er seine Forschung der Veränderlichen Sterne begonnen und schon als Schüler des Gymnasiums hat er Fachartikel in ausländischen Zeitschriften publiziert. 
Im Jahre 1933 hat er das Abitur im Gymnasium mit Auszeichnung abgelegt und hat sich, trotz des Drängens der Eltern, die über die Laufbahn als Rechtsanwalt oder Arzt nachgedacht haben, zum Studium von Mathematik, Physik und Astronomie an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität angemeldet. Noch während seiner Studien hat er an der Tagung der Internationalen astronomischen Union (IAU) in Paris im Jahre 1935 teilgenommen, wo er sofort, auf Grund seiner bereits publizierten Werke, zu ihrem Mitglied gewählt wurde. Im Jahre 1937 hat er an der Universität „suma cum laude“ promoviert und hat das  renommierte „Denis” - Stipendium gewonnen, welches ihm weitere Studien im britischen Cambridge bei dem weltberühmten Astrophysiker Arthur Eddington ermöglicht hat. 
Im Jahre 1938 ist er mit seiner Ehefrau zu dem Stipendium-Aufenthalt in der Harvard Sternwarte im amerikanischen Cambridge gefahren. Auf dem Schiff hat ihn jedoch die Nachricht über das Münchner Abkommen erreicht, und so hat er sich entschieden in den USA zu bleiben. Hier hat er unter der Leitung von Harlow Shapley an der Problematik der Lichtkurven der Doppelsterne gearbeitet. Ab 1942 hat er auch am Massachusetts Institute of Technology (MIT) gewirkt, wo er an der Problematik der Ballistik und Aerodynamik für die amerikanische Arnee gearbeitet hat. An diesen Projekten im Rahmen der Probleme der numerischen Mathematik hat er auch mit Norbert Wiener zusammengearbeitet. 
Er wurde zum Ehrenmitglied der Tschechischen astronomischen Gesellschaft (1967) und der astronomischen Gesellschaften in Liverpool, Salford und Manchester ernannt. Er hat Erhrendoktorate an den Universitäten im polnischen Krakau (1974) und im griechischen Patras (1974) gewonnen. Die Manchester astronomische Gesellschaft veranstaltet zusätzlich zu seinem Gedächtnis alljährliche eine festliche Kopals Vorlesung. 2007 ist diesem Beispiel auch die Tschechische astronomische Gesellschaft gefolgt und hat die feierliche Kopals Vorlesung als Form der Wertschätzung der bedeutenden Astronomen festgesetzt. Im Jahre 1976 ist er ausländisches Mitglied der Griechischen Akademie der Wissenschaften in Athen geworden und ab 1978 war er Ehrenbürger der Stadt Delphi. Die Ehrenbürgerschaft hat ihm gleichfalls auch sene Geburtsstadt Litomyšl im Jahre 1991 verliehen. In Tschechien wurde er ebenfalls mit der Goldmedaille der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1968 und mit der Silbermedaille der Karlsuniversität im Jahre 1991 ausgezeichnet. 
Professor Kopal ist am 23. 6.1993 in Wilmslow unweit von Manchester gestorben. Begraben liegt er am Prager Friedhof in Vyšehrad neben den anderen tschechischen Größen der Wissenschaften und Kunst. In Übereinstimmung mit seinem letzten Willen wurde das Facharchiv von Prof. Kopal (einschließlich z.B. der Mond-Aufnahmen aus der Vorbereitung des Apollo-Fluges) im Stadtarchiv in Litomyšl gespeichert. 
Czech Post

Issue of the commemorative postage stamp: Bohumil Hrabal (1914-1997)

On the 26th March, 2014 the Ministry of  Industry and Trade  of the Czech Republic will  issue a commemorative postage stamp in the denomination of 17 CZK from the issue of Personalities. On the stamp is depicted Bohumil Hrabal.
Bohumil Hrabal (born Bohumil František Kylián on the 28th March, 1914 in Brno), was a Czech prose writer, one of the greatest and most original writers of the second half of the 20th century. He became the most translated Czech author of the 20th century.
He was born in Brno-Židenice to a single mother, Mary Kylianová, and an officer in the Austrian army Bohumil Blecha, who, however, denied his fatherhood, so the child was baptized Bohumil František. He received the name Bohumil Hrabal after his stepfather, whom his mother later married.
After graduating from secondary school, which he finished with difficulties, having failed several times, Hrabal studied at the Faculty of Law of Charles University in Prague, but also attended lectures on the history of literature, art and philosophy. Due to the closure of universities during the Nazi occupation of Czechoslovakia he was not able to complete his studies until 1946.
He became a professional writer as late as 1963. In 1965, he became a member of the Union of Czechoslovak Writers and worked on the editorial board of Literární noviny (Literary News). After 1970, he could not officially publish for several years and his works were published in samizdat periodicals and exile publishing houses. In 1975, he published a short self-critical statement in the weekly Tvorba (Creation) on the basis of which he was partially, under the supervision of authorities, allowed to publish again. Many of his works were published by the samizdat publisher Pražská  imaginace (Prague Imagination) from 1985 and the same publishing house, becoming official after 1989, prepared,in the years 1991–1997 Sebrané spisy Bohumila Hrabala (The Collected Writings of Bohumil Hrabal) in 19 volumes, edited by Václav Kadlec.
Many of Hrabal’s books were successfully adapted for screen and the 1966 adaptation of Ostře sledované vlaky (Closely Watched Trains), directed by Jiří Menzel, received the Academy Award for Best Foreign Film. In 1968, both Hrabal and Menzel received for the film the official Klement Gottwald National Award as well. Along with Ludvik Vaculík, Karel Pecka, Jan Kameníček, Libuše Moníková and others, Hrabal is, especially for his Příliš hlučná samota (Too Loud a Solitude), considered to be a successor to Franz Kafka. 
He received numerous literary awards for his works. For example, his novel Příliš hlučná samota  (Too Loud a Solitude) won an Italian literary prize, Premio Elba - Raffaello Brignetti, the Hungarian István Bethlen Prize. and the George Theiner  Award; the novel Obsluhoval jsem anglického krále (I Served the King of England) won the National Prize of the Czech Republic and the French distinction Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Knight of Arts and Literature); and his trilogy Svatby v domě (Weddings in the House), Vita nuova (New Life) and Proluky (Vacant Lots) won the Jaroslav Seifert Prize. In 1989, he was awarded the title Merited Artist and on the 9th May, 1996 he received an honorary doctoral degree at the University of Padua. That same year he won the Václav Havel Medal “For Merit”.
He died on the 3rd February,  1997 in Prague, falling to death from a window on the fifth floor of the orthopedic clinic of the  hospital where he was being treated.
The author of the design of  the  issue  is  the academic painter and graphic artist Marina Richterová, the engravings are the work of the graphic artist and engraver  Miloš Ondráček.
The stamp, sized 23x40 mm  has been printed  by  the Post  Printing House in Prague  by rotary recess print in black combined with photogravure in grey and light brown in printing sheets of 50 pcs. 
There  will be  1 First Day Cover incl. commemorative cancellation. In the picture part of the cover is depicted a boy holding a string which connects symbolically to the picture of stamp with reference to one of Hrabal´s works Skřivánci na niti (Larks on a string). The cover is  printed by recess print from flat plates in black-grey. On the postmark is a cat and the text: Brno, 26.3.2014
The stamp is valid from 26th March, 2014.
Czech Post

Herausgabe der Sondermarke: Bohumil Hrabal (1914-1997)

Bohumil Hrabal,(geboren als Bohumil František Kylián 28. März 1914 in Brünn) war tschechischer Prosaiker und einer der bedeutendsten und eigenartigsten Schriftsteller der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er ist zum meist übersetzten tschechischen Autor des 20. Jahrhunderts geworden.  
Er ist in Brünn-Židenice der alleinerziehenden Mutter Marie Kyliánová und dem Offizier der österreichischen Armee Bohumil Blecha geboren, der jedoch die Vaterschaft nicht anerkannt hat, deswegen wurde er Bohumil František getauft. Nach seinem Stiefvater, den die Mutter später geheiratet hat, hat er den Namen Bohumil Hrabal bekommen.  
Nach dem Abitur in der Realschule, die er mit Schwierigkeiten beendet hat, er ist mehrmals durchgefallen, hat Hrabal an der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag studiert und hat gleichzeitig Vorlesungen über Literaturgeschichte, Kunst und Philosophie besucht. Auf Grund der Schließung der Hochschulen während der Okkupation konnte er sein Studium erst im Jahre 1946 abschließen. 
Zum Beruf hat er das Schreiben jedoch erst 1963 gemacht. Im Jahre 1965 ist er Mitglied des Verbandes der tschechoslowakischen Schriftsteller und des Redaktionsrates der Literaturzeitung geworden. Nach 1970 durfte er für einige Jahre nicht offiziell publizieren, er hat daher in Samisdat- und Exilzeitschriften geschrieben. 1975 hat er in der Zeitschrift Tvorba einen selbstkritischen Aufsatz veröffentlicht, aus diesem Grund wurde es ihm unter teilweise strenger Aufsicht der Zensur ermöglicht, wieder zu publizieren. Eine Reihe seiner Werke wurde vom Verlag Prager Imagination (Pražská imaginace) herausgegeben, das Hrabal mit Samisdat ab 1985 herausgegeben hat. Derselbe Verlag hat unter der Editorsaufsicht von Václav Kadlec in den Jahren 1991–1997 die gesammelten Schriften von Bohumil Hrabal in 19 Bänden herausgegeben. 
  Hrabals Bücher wurden mehrmals erfolgreich verfilmt und er hat auch viele Verlagspreise erhalten. Die berühmteste Filmadaptation laut Hrabal´s Roman ist bestimmt der Film des Regisseurs Jiří Menzel aus dem Jahr 1966 - Liebe nach Fahrplan, welcher den Oskar, den Preis der Amerikanischer Filmakademie für den besten ausländischen Film erhalten hat.  Gemeinsam mit Ludvík Vaculík, Karel Pecka, Jan Kameníček, Libuše Moníková und weiteren Schöpfern wird Hrabal – vor allem für sein Werk - Allzu laute Einsamkeit – teilweise als Fortsetzer von Franz Kafka gehalten.  
Für sein Werk wurde er mehrmals ausgezeichnet. Der Roman Allzu laute Einsamkeit hat den italienischen Literaturpreis Premio Elba – Raffaello Brignetti, den ungarischen Preis I. Bethlen gewonnen, für das Buch Ich habe den englischen König bedient den Nationalen Preis der Tschechischen Republik, eine französische Auszeichnung Officier de l´ordre des arts et des lettres (Offizier des Ordens für Kunst und Literatur), für die englische Ausgabe Allzu laute Einsamkeit hat er den Preis George Theiner und den Preis von Jaroslav Seifert für die Trilogie Hochzeiten im Hause, Vita nuova, Baulücken (Proluky) erhalten. Im Jahre 1968 hat er gemeinsam mit Jiří Menzel den Staatspreis von Klement Gottwald für den Film Liebe nach Fahrplan erhalten, 1989 wurde ihm der Titel verdienter Künstler verliehen und am 9. Mai 1996 wurde er zum Doktor honoris causa (Ehrendoktorwürde) an der Universität in Padua ernannt. In demselben Jahr hat er aus den Händen Václav Havel´s eine Medaille „Für Verdienste“ erhalten. 
Er starb den 3. Februar 1997 in Prag nach einem Fenstersturz aus dem fünften Stock der orthopädischen Klinik des Krankenhauses in Bulovka, in dem er in Behandlung war. 
Czech Post

25. 3. 2014

Co uvidíte ve středu na hlavní poště? - III.


Ukázka malého tiskového archu známek: Zámek Červená lhota z nátisku (imprimatur) v Poštovní tiskárně cenin.
- Příležitostná známka „Krásy naší vlasti: zámek Červená Lhota“, nominální hodnota 17,- Kč, autor Jan Kavan, rytec Bohumil Šneider.
--
Na 43. výstavce odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 26. března 2014 od 14:30 hodin v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 26. 3. 2014. U přepážek č. 29/30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
B. J.

Co uvidíte ve středu na hlavní poště? - II.

Ukázka tiskového archu známek Zdeněk Kopal z nátisku (imprimatur) v Poštovní tiskárně cenin.
- Příležitostná známka „Osobnosti: Prof. RNDr. Zdeněk Kopal, DrSc. (1914 – 1993)“, nominální hodnota 21,- Kč, autor Vladimír Suchánek, rytec FDC Jaroslav Tvrdoň. 
B. J.

Co uvidíte ve středu na hlavní poště? - I.

Ukázka archu známek Bohumil Hrabal z nátisku (imprimatur) v Poštovní tiskárně cenin.
- Příležitostná známka „Osobnosti: Bohumil Hrabal (1914 – 1997)“, nominální hodnota 17,- Kč, autorka Marina Richterová, rytec Miloš Ondráček. 
B. J.

21. 3. 2014

Affiches et timbres réunis au musée postal de Prague! / Film posters and stamps together at the Postal Museum in Prague!

Du 25 février au 4 mai 2014, une nouvelle exposition est organisée au musée postal de Prague, intitulée "de l'affiche de film au timbre-poste" ("Od filmového plakátu k poštovní známce").
Cette exposition propose en effet une comparaison des techniques utilisées pour la conception des timbres-poste tchécoslovaques et des affiches de films datant principalement des années 1960 et 1970.
La plupart des concepteurs d'affiches de cette époque (Zdeněk Ziegler, Jaroslav Fišer, Karel Vaca, Jiří Šalamoun...) ont en effet également participé à la réalisation graphique de timbres-poste... http://timbredujura.blogspot.com/2014/03/affiches-et-timbres-reunis-au-musee.html
--

--
From 25 February to 4 May 2014, a new exhibition is organized at the Postal Museum in Prague, entitled "From film poster to postage stamp" ("Od filmového plakátu k poštovní známce").
This exhibition offers indeed a comparison of techniques used for the design of Czechoslovak postage stamps and of film posters dating mainly from the 1960s and 1970s.
Most of the poster's designers of that time (Zdeněk Ziegler, Jaroslav Fišer, Karel Vaca, Jiří Šalamoun...) have indeed also participated in the graphic design of stamps... http://timbredujura.blogspot.com/2014/03/affiches-et-timbres-reunis-au-musee.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

BEHR Philatelie: Une Philatelie de Tradition / Une Tradition dans la Philatelie

Paris – Geneve
Notre Vente sur Offres n°23 est en ligne pour une clôture le 27 Mars 2014.
L’exposition des lots est ouverte au 18 rue Drouot à Paris tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 .
Vous pourrez consulter cette vente en intégralité sur www.behr.fr 
Our Mail Auction # 23 is on line for an ending March 27th 2014.
The viewing of the lots is now open in our shop, 18 rue Drouot in Paris from 10am to 12:30 and from 2pm to 6pm .
All the lots from this Auction can be viewed on our Website www.behr.fr
--
Paris 2: 30 avenue de l’Opéra,  
Bureau : Achats Ventes Expertises.
Tél : (+33) 01 43 12 37 67
Genève Suisse : 2 place de la Synagogue, 
magasin ouvert tous les après-midi et sur rendez-vous
Expertises Achats Ventes
Tél : (+41) 079 694 57 46
Paris 9: 18 rue Drouot, 
magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18.
Tél : (+33) 01 40 22 00 42
eMail: pascal.behr@behr.fr

Pozvánka na 43. akci odboru Známkové tvorba

Srdečně Vás zveme na 43. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 26. března 2014 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 26. 3. 2014. U přepážek č. 29/30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.

- Příležitostná známka „Osobnosti: Bohumil Hrabal (1914 – 1997)“, nominální hodnota 17,- Kč, autorka Marina Richterová, rytec Miloš Ondráček. 
- Příležitostná známka „Osobnosti: Prof. RNDr. Zdeněk Kopal, DrSc. (1914 – 1993)“, nominální hodnota 21,- Kč, autor Vladimír Suchánek, rytec FDC Jaroslav Tvrdoň. 
- Příležitostná známka „Krásy naší vlasti: zámek Červená Lhota“, nominální hodnota 17,- Kč, autor Jan Kavan, rytec Bohumil Šneider.
--
Účast přislíbili: Marina Richterová, Miloš Ondráček, Vladimír Suchánek, Jaroslav Tvrdoň, Jan Kavan, Bohumil Šneider.
--
Program:
14:30 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:15 hod. zahájení s autory
16:30 hod. ukončení akce
--
Prosíme, přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora a pokud možno vztahující se k novým poštovním známkám.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
P. O. Box 13, 111 21  Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617      

Od filmového plakátu k poštovní známce – legendy užité grafiky

Poštovní muzeum v termínu 25. 2. – 4. 5. 2014 pořádá výstavu, která nabízí srovnání tvorby československých poštovních známek a filmových plakátů 60. a 70. let 20. století. Jako novinku ve svém programu k výstavě připravilo i doplňující tematické přednášky. 
Kurátoři výstavy Poštovního muzea Alena Reichová a Martin Říha představili novou výstavu o plakátu a poštovních známkách na ČT Art v pořadu Události v kultuře, který byl v premiéře odvysílán 26. 2. ve 20:00. Pořad můžete shlédnout také v internetovém archivu ČT.

Od filmového plakátu k poštovní známce – legendy užité grafiky… 
Společná výstava představuje přední tvůrce obou uměleckých žánrů. Zastoupeny jsou originální známkové návrhy i poštovní známky z fondů Poštovního muzea tak zároveň populární sbírky filmových plakátů obchodu pro filmové nadšence Terryho ponožky.
Terryho ponožky Jména jako Zdeněk Ziegler, Jaroslav Fišer, Karel Vaca, Jiří Šalamoun a další patří dnes již mezi legendární ve spojení s užitou grafikou. Všichni uplatnili svou invenci a uměleckou přesvědčivost ve velkém formátu plakátu, zároveň se však s obdivuhodnou bravurou vyrovnali i s miniaturním prostorem poštovní známky.
Například akademický malíř JAROSLAV FIŠER vytvořil návrh plakátu k filmu Věry Chytilové Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983) a zároveň i předlohy pro poštovní známku k XIV. mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech. Návrhy na filmové plakáty k francouzskému filmu R. Bressona Něžná od Olgy Poláčkové-Vyleťalové a Markéta Lazarová F. Vláčila Zdeňka Zieglera dokonce vyšly v roce 2011 na poštovních známkách. Šíři výtvarného záběru jednotlivých umělců dokreslí i ukázky tvorby knižních obálek, návrhy typografie pro jednotlivá nakladatelství a edice.
K výstavě vydává Poštovní muzeum příležitostnou dopisnici, v sobotu 1. 3. 2014 od 9 do 15 hodin proběhne příležitostná poštovní přepážka, na níž bude používáno razítko k výstavě
Ve stejný den přislíbil svou účast na autogramiádě (9:00–11:00) jeden z nejznámějších tvůrců filmových plakátů ZDENĚK ZIEGLER
--
Výstavu v muzeu doplňuje i tematický program:
Mgr. Tomáš Lachman: Sbírka filmových plakátů Národního filmového archivu (19. 3. v 18:00)
PhDr. Petr Slinták: Venkov v českém filmu 1945-1969 (26. 3. od 18:00)
Prezentace knihy Tereza Brdečková: Jiří Brdečka (9. 4. 2014 od 18:00)
Filmová projekce festivalu Anifilm: izraelská škola Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem, 67 min. (16. 4. 2014 od 18:00)
Filmová projekce festivalu Jeden svět: Na stupních vítězů: Jan Tenhaven, Německo, Rakousko, 2010, 94 min. (23. 4. 2014 od 18:00)
PM

Nová výstava o plakátech a poštovních známkách na ČT ART

Kurátoři výstavy Poštovního muzea Alena Reichová a Martin Říha představují novou výstavu o plakátu a poštovních známkách na ČT Art v pořadu Události v kultuře, který bude v premiéře vysílán 26. 2. ve 20:00.
Poštovní muzeum v termínu 25. 2. – 4. 5. 2014 pořádá výstavu, která nabízí srovnání tvorby československých poštovních známek a filmových plakátů 60. a 70. let 20. století. Jako novinku ve svém programu k výstavě připravilo i doplňující tematické přednášky.
Společná výstava představuje přední tvůrce obou uměleckých žánrů. Zastoupeny jsou originální známkové návrhy i poštovní známky z fondů Poštovního muzea tak zároveň populární sbírky filmových plakátů obchodu pro filmové nadšence Terryho ponožky. Jména jako Zdeněk Ziegler, Jaroslav Fišer, Karel Vaca, Jiří Šalamoun a další patří dnes již mezi legendární ve spojení s užitou grafikou. Všichni uplatnili svou invenci a uměleckou přesvědčivost ve velkém formátu plakátu, zároveň se však s obdivuhodnou bravurou vyrovnali i s miniaturním prostorem poštovní známky.
Například akademický malíř JAROSLAV FIŠER vytvořil návrh plakátu k filmu Věry Chytilové Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983) a zároveň i předlohy pro poštovní známku k XIV. mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech. Návrhy na filmové plakáty k francouzskému filmu R. Bressona Něžná od Olgy Poláčkové-Vyleťalové a Markéta Lazarová F. Vláčila Zdeňka Zieglera dokonce vyšly v roce 2011 na poštovních známkách. Šíři výtvarného záběru jednotlivých umělců dokreslí i ukázky tvorby knižních obálek, návrhy typografie pro jednotlivá nakladatelství a edice.
K výstavě vydává Poštovní muzeum příležitostnou dopisnici, v sobotu 1. 3. 2014 od 9 do 15 hodin proběhne příležitostná poštovní přepážka, na níž bude používáno razítko k výstavě
Ve stejný den přislíbil svou účast na autogramiádě (9.00–11.00) jeden z nejznámějších tvůrců filmových plakátů ZDENĚK ZIEGLER
V rámci výstavy proběhnou v muzeu i tematické přednášky:
Mgr. Tomáš Lachman: Sbírka filmových plakátů Národního filmového archivu (19. 3. v 18:00)
PhDr. Petr Slinták :Venkov v českém filmu 1945-1969 (26. 3. od 18:00)
Odkaz:  http://www.postovnimuzeum.cz/

Podrobnosti k českému Emisnímu plánu na rok 2014

Nová známka: 804 Zámek Červená Lhota

Nové známky: 802 Bohumil Hrabal a 803 Zdeněk Kopal