29. 9. 2010

Dušan Kállay - Poštovní muzeum - výplatní známka "A"


Ojedinělou známku připravila Česká pošta, s.p.

Stoprocentně ofsetovou známku připravila tak, že i mnozí odborníci známku chválí a ne prvoplánově (jako "nálepku na sýr") zavrhují. V podstatě jde o to, že známka je připravena jako pro ocelorytinu včetně rozkresby Miloše Ondráčka, ale je přitom tištěna ofsetem v bezpečnostním a těžko napodobitelném režimu.

Web České pošty píše:
Na známce je vyobrazen ručně malovaný plechový poštovní štít oválného tvaru se znakem rakouské poštovní správy (habsburský orel a poštovní roh) a česko-německým nápisem C.k. poštovní a telegrafní úřad - K.k. Post und Telegrafen Amt. Štít pochází z období vlády císaře Františka Josefa I. (iniciály FJI umístěné na hrudi orla), patrně z roku 1870. Na pozadí pod touto kresbou kresbou je poštovní mapa a okolo štítu jsou poštovní skřítci, kteří v rukou drží typické poštovní předměty - obálky, razítko a poštovní roh.Zavedení známek v rakouské monarchii naráželo na řadu obtíží a nepochopení a trvalo dlouho, než bylo jejich vydání v roce 1850 uskutečněno. Již dávno před tímto datem několik úředníků navrhovalo zavedení poštovních známek, ale jejich volání nebylo vyslyšeno. Dne 14. září 1849 podal ministr obchodu, průmyslu a veřejných prací baron Karl Ludwig Bruck, pod kterého poštovní správa spadala, císaři Františku Josefovi I. podrobnou zprávu ze zasedání zástupců ministerstva, poštovní správy a státní tiskárny a o jejich rozhodnutí zavést poštovní známky. Ministerstvo zároveň pověřilo Johanna Jacoba Herze, inspektora poštovní správy v Dolním Rakousku, aby u zahraničních poštovních správ, které už známky používaly, prověřil jejich význam a jaké mají dané země zkušenosti. V květnu 1849 podnikl Herz cestu do Anglie, Belgie, Francie a Bavorska a přivezl zprávy pozitivní - všechny země byly se zavedením známek spokojeny především z důvodu zjednodušení administrativy. František Josef I. podepsal 25. září dekret o jejich zavedení a s tím souvisejících změnách výplatních sazeb listovní pošty. Dopisem ministerstva obchodu č. 195 z 5. února 1850 dostal ředitel dvorní a státní tiskárny ve Vídni, vládní rada Alois Auer von Welsbach, příkaz k zahájení jejich výroby. Dodnes nelze zcela určitě říci, kdo vlastně první rakouskou poštovní známku navrhl. Dnes je za autora nápadu považován Johann Jacob Herz, který vytvořil konečnou podobu známky a předložil ji ke schválení. Náčrty (skicy) ve velikosti navrhované známky i ve zvětšeném měřítku pravděpodobně podle jeho dispozic vytvořil neznámý kreslíř či zaměstnanec státní tiskárny. Obrazec známky se státním znakem byl orámován vavřínovými a dubovými ratolestmi a v poli pod ním bylo místo pro vyznačení hodnoty. K rozlišení jednotlivých hodnot měly sloužit různé barvy.
Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a razítko prvního dne vydání. Na obálce je umělecky ztvárněn poštovní vůz, postilión ve stejnokroji vzor 1838, poštovní skřítci držící obálky a pes, který běží vedle poštovního vozu. Všechny zobrazené předměty mají vztah k 19. století a rakouské poště. Obálka byla tištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědé
.

Link: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/znamky-a-celiny/vyplatni-pismenova-znamka-a---postovni-muzeum-id31100/