7. 9. 2022

Aršík známek Máchův kraj, aneb Jak Jaromír k štěstí přišel. (Část první - prolog)

Myšlenka na aršík s námětem přírody v okolí Máchova jezera vznikla již v roce 2005. Tehdy vyšel první, krkonošský aršík, který zahajoval řadu věnovanou přírodě našich nejvýznamnějších chráněných oblastí zařazených na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.

V tomto roce jsme pracovali již na druhém aršíku s tématikou chráněných druhů Bílých Karpat, především našich vzácných orchidejí.  A tehdy, nedaleko naší chaty ve Starých Splavech, jsem na mokřadních loukách pod Konvalinkovým vrchem nacházel velké množství stejných či příbuzných druhů orchidejí, za kterými jsme jezdili až na jižní Moravu. Začal jsem vyhledávat informace o přírodě Máchova kraje, seznamoval se s nejvýznamnějšími lokalitami v okolí jezera a s raritními druhy, které se tam vyskytují. A byl jsem tehdy překvapen, jak unikátní přírodní i živočišné druhy se v okolí jezera nacházejí. Kolem jezera je řada chráněných území (Swamp, Konvalinkový vršek, Pecopala, Slunečný dvůr), s výskytem endemitních a vzácných rostlin. K jezeru přilehlý Břehyňský a Novozámecký rybník jsou zařazeni do sítě nejvýznačnějších evropských ornitologických rezervací.

Dozvěděl jsem se, že tmavě fialová orchidej kvetoucí v červnu je prstnatec český, který roste u nás, spolu s masožravou tučnicí českou, pouze na louce pod Konvalinkovým vrchem. A protože se jedná o český endemit, je to jediné místo na naší planetě! Vedle této orchideje zde roste prstnatec plamatý, kruštík bahenní, vemeník dvoulistý, hlízovec Loeselův. Všechny naše orchideje patří mezi chráněné a ohrožené druhy.

A nejsou tu jen orchideje. V květnu každý rok září na loukách žluté květy upolínu nejvyššího.  Konvalinkový vrch je jediné místo u nás, kde kvete i vysoko na skále rojovník bahenní.  Jinak roste u nás vzácně na rašeliništích a ve vlhkých rašelinných lesích. Zde roste na skále díky pískovci, který nasává a zadržuje vodu z vlhlé louky pod ním.

Na odlehlých, zarostlých loukách s vysokou hladinou spodní vody se vyskytuje popelivka sibiřská. Je to tzv. glaciální relikt - pozůstatek poslední doby ledové. U nás se zachovala z dob, kdy naše území pokrýval ledovec.

Na Malém Bezdězu je u nás ojedinělý výskyt kriticky ohroženého tesaříka alpského.

Slatiny mezi Jestřebím a Starými Splavy bylo první místo, kde bylo  v roce 1989 zaznamenáno novodobé zahnízdění kriticky ohroženého jeřába popelavého. Stále tu hnízdí několik párů, je slyšet jejich troubení a je možné pozorovat jejich velkolepé tance v době námluv.

Začali jsme ve volných chvílích, pouze pro potěšení, provádět návrh podle naší představy a tajně doufali, že se někdy uskuteční.

Hledal jsem možnost, jak námět pro Českou poštu realizovat. Tehdy jsem zjistil, že za 5 let, v roce 2010 bude 200 let od narození K. H. Máchy a to byla příležitost k vytvoření aršíku, na kterém by byla představena příroda básníkova milovaného místa ve spojení s jeho fiktivním portrétem. Rok před výročím jsme tedy podali návrh a čekali, zda bude přijat. Tehdejší vedení známkové tvorby námět uvítalo, ale pouze jako podobiznu básníka s krajinou v pozadí. Spojení portrétu s přírodou básníkova kraje, pojetí přírodovědné s popisem přírodních druhů, bylo nežádoucí. A protože portréty nejsou naší parketou a vytváření básníkovy podobizny, která, jak známo není nikde doložena - to nás nelákalo. Aršík tehdy realizoval jiný výtvarník a námět se zaměřením na přírodu byl odložen na neurčito.

Čas plynul a léta ubíhala. Mnoho vody jezerem proteklo, mnohokrát na jarních lukách vstavače povstaly, jeřábi přitáhli, labutě mláďata vyvedly. Mezitím, v roce 2014, se z Máchova kraje stala chráněná krajinná oblast. Ale až v době, kdy byl schválen námět na rezervaci Milovice, osmělil jsem se a znovu podal návrh na aršík Máchův kraj. (Vždyť Milovice jsou pouhou rezervací a oblast kolem jezera má vyšší statut chráněného území!) Tentokrát byl návrh přijat, přídělen nám k realizaci a obdrželi jsme námětový list.

Byl jsem šťasten, jak jen může být šťastný ten, kdo třímá v rukách dopis, který začíná tak hezky. A sděluje se v něm, že můžeme začít provádět práci, po které jsme toužili a dostaneme za ni zaplaceno. Začali jsme promýšlet výběr druhů a koncepci aršíku s umístěním známek a kupónů.

Jaromír Knotek
Psáno v úterý, v roce 2022