9. 9. 2008

Jiří Sedlák: EXPONET - virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelisté ke svému koníčku rádi využívali technické vynálezy – známky zprvu fotografovali, zvětšovali, porovnávali; ale také propichovali (kvůli desinfekci či zlodějům), zkoumali průsvitky v benzinové koupeli, osvětlovali známky různými zdroji světla ... Známky stále dokola řadili, oceňovali a hlavně – prohlíželi. V době „před internetem“ nadšenci za některými známkami najezdili stovky či tisíce kilometrů po světových výstavách. Studovat vynikající exponáty či jednotlivé kousky? To šlo snad jen v muzeích či v monografiích. Ovšem i těch bylo (a je) jako šafránu.

V poslední dekádě jsme aktéry masivního informačního boomu, který nakonec logicky nevynechal ani filatelii. Počítač s internetovým připojením a skenerem je již běžnou součástí civilizovaného života. Zprvu se prosadili skuteční průkopníci, kombinující dobrý vztah k výpočetní technice s filatelistickou vášní, přidali se obchodníci a v českých zemích jsme si brzo zvykli i na filatelistické on line magazíny. Novinkou pro všechny se ale stal ambiciózní projekt z léta 2004. Praha jednoduše nabídla: EXPONET –
www.exponet.info

Exponet vyšel z filatelistického internetového portálu Japhila, na kterém byl původně vystaven exponát jednoho ze zakladatelů – Čs. odpovědní dopisnice z let 1918 – 39. Tento precedens pár měsíců uzrával, až se postupně (se zvyšující návštěvností) zrodil plán nabídnout rozsáhlý internetový projekt s desítkami a možná stovkami exponátů. Tedy záměr provozovat trvalou, průběžně se rozšiřující virtuální filatelistickou výstavu, která se nejen sveze na vlnách technického pokroku, ale také nezištně nabídne mezinárodní prostor vystavovatelům nejrůznějších filatelistických směrů. U jeho vzniku stáli Břetislav Janík a Milan Černík, kteří se odhodlali nastartovat celosvětový projekt v rozsahu, na který si až dosud netroufl nikdo jiný. Později se ke dvojici zakladatelů přidal Vít Vaníček, který prezentuje myšlenku Exponetu v zahraničí, především na oficiální úrovni.

Záměrem Exponetu je digitální formou v reálném čase nabídnout (a dokonce do budoucna zachovat) to nejlepší ze současných filatelistických sbírek a expozic. Exponáty filatelistů představují zpravidla cenný zdroj informací a autorův studijní profit může být zajímavý i pro ostatní. Exponáty mívají limitovaný život. Zřídkakdy exponáty, fyzicky ucelené a utříděné, přežijí déle než jejich tvůrce. I tento vývoj a handicap lidské smrtelnosti, ruku v ruce s badatelským úsilím či finančními možnostmi sběratele v konfrontaci s jeho subjektivním pohledem, chce jako dílčí cíl pokrýt Exponet.

Zprvu byl ustaven klasický organizační výbor, později i nevládní nezisková společnost stejného jména. Vše motivováno snahou vylepšit mezinárodní virtuální výstavu, návštěvnicky ji přívětivě uspořádat a hlavně se připravit na rozvoj výstavy všemi směry. Začátky byly pro internetovou výstavu těžké: získat první desítky vystavovatelů. Nicméně podařilo se získat ke spolupráci několik sběratelů z USA. Ti Exponetu přidali mezinárodní punc, později osobně pomohli přivést vystavovatele dalších zemí křížem krážem světadíly.

Na Exponetu bude v době konání výstavy PRAGA 2008 okolo 2 000 výstavních rámů (po 16 listech). Již v aktuální chvíli při psaní těchto řádků nabízí Exponet přes 32 tisíc albových listů nejrůznějšího obsahu ve velkém grafickém rozlišení. Exponet získal exklusivitu od více než dvou stovek vystavovatelů z 37 zemí, další dvě desítky využívají svého práva vystavit exponát anonymně. Nespornou výhodou Exponetu jsou relativně široké mantinely nesvazující pořadatele například rozsahem exponátů či jeho striktně daným obsahem. Díky tomu zde najdeme i mimořádné a ucelené sbírky/exponáty v rozsahu 35 (Argentina), ale také 108 rámů (II. světová válka), vedle množství exponátů jednorámových. Průměrně na 1 exponát připadá 78 albových listů (cca 400 exponátů) a to jsou čísla jistě zaznamenáníhodná. Nespornou výhodou je i to, že Exponet umožňuje vystavovat neomezený počet stejně zaměřených exponátů (např. námětem Skauting se zabývá 5 exponátů ze 3 zemí) a návštěvník může snadno porovnávat jejich záměr, zpracování i odborné znalosti majitelů. Exponet ale nabízí i historický vývoj exponátů - u řady z nich jsou k dispozici i starší verze, které umožňují porovnávat jejich postupný vývoj.

Exponet slouží libovolným návštěvníkům, vystavovatelům, znalcům, jurymanům, obchodníkům… Vytvořila se z něj rozsáhlá databáze filatelistického materiálu a vědění, která v současné době existuje. A to i přesto, že se dosud nepodařilo vytvořit potřebný a pro Internet nezastupitelný systém třídění a vyhledávání všech nabízených informací. Kladem je, že si to pořadatelé uvědomují. Mezi nejcennější aspekty patří rychlá, neomezená a okamžitá přístupnost obrazové databáze každému z jakéhokoliv místa.

Každý z tisíců filatelistů po celém světě nemá možnost navštěvovat velké filatelistické výstavy, aby mohl shlédnout materiál, o který má zájem. Na Exponetu si může prohlédnout vystavené exponáty v míře, kterou sám uzná za vhodnou, porovnávat svoji sbírkou s tím, co má šťastnější sběratel z vedlejší ulice nebo možná z nejvzdálenějšího kontinentu.

Vraťme se ještě jednou k zajímavé možnosti virtuálních výstav. Mnozí z nás si pamatují exponáty, které byly budovány desítky let a s koncem aktivního života majitele zmizely nenávratně pryč. Takový exponát bývá rozdělen, či jsou z něho vybrány nejzajímavější položky (které se rychle a dobře prodají). Studijní práce majitele a vystavovatele bývá šmahem znehodnocena a pro ostatní nedostupná. Nový majitel nemusí mít zájem podělit se o unikátní kousky – alespoň prostřednictvím veřejné prezentace. Právě pro tyto případy je virtuální výstava nejvhodnějším místem. Exponet slibuje zachovat exponáty i pro příští generace a má vytvořeny mechanismy, které by fungovaly i po změně současného status quo pořadatelů.

Tato vlastnost Exponetu mimo jiné několikrát zprostředkovala prestižní exponáty aukčních domů (Varšavské povstání 1944; Olympijské hry 1896 – 1930). Na jedné straně stojí trvalý zájem Exponetu uchovat exponáty v původní podobě, na straně druhé hledání účinné prezentace prodávaných exponátů. Exponet nabízí mezinárodní bod s 99 % návštěvností filatelistů. Přijatelným výsledkem pro všechny je nadstandardní prezentace exponátu, který mezitím v podstatě „rozparcelován zmizel ze světa“ či změnil majitele. Na Exponetu je však zachován on line v původním stavu. Díky fenoménu celosvětově rozrůstajícího se celkového počtu uživatelů internetu, roste i cílený zájem filatelistů (v současné době počitadlo Exponet ukazuje průměrný přírůstek 3000 návštěvníků denně). Exponet je vhodným místem pro soustředění vynikajících a nejzajímavějších filatelistických exponátů (i když se nevyhnul ani zveřejnění exponátů/studijních sbírek méně hodnotných). Výrazné postavení z hlediska návštěvnosti mezi vystavovanými exponáty si získal elektronický katalog celistvostí Československa. Filatelistická literatura je průkopnicky zastoupena i prezentací nejstarších a raritních tisků, které normální sběratel nemá možnost vidět, a to ani na sálových výstavách známek. Právě striktní nevymezení kategorií a škatulek dává ojedinělou možnost nahlédnout, jak se sbíralo a psalo o filatelii a sběratelství na konci 19. či v počátcích 20. století.

Vystavování známek oslovuje mnohého filatelistu a přitahuje mnohem větší množství těch, kteří exponát nikdy nevytvoří. Odborné ocenění individuálního úsilí vedle nezbytného laického „obdivu“, společně se snahou po objektivní měřitelnosti jsou hnacím motorem vystavovatelů i pořadatelů výstav. Jediným účelem není „pochlubit“ se, ale poskytnout ostatním možnost okouknout shromážděný filatelistický materiál a ukázat způsob jeho zpracování a výsledky vlastních výzkumů. Řada sběratelů může mít svůj exponát elektronicky uchovaný v počítači, ale prakticky není jednoduché zprostředkovat individuální prohlídku dalším zájemcům. Mnozí si nechtějí platit internetový prostor, mnozí nevědí, jak to všechno pro Internet „poskládat“. Všem těmto sběratelům může nyní stačit jen odkaz na Exponet.

Exponet nemá ambici nahradit klasické výstavy s vyhledávaným společenským stykem sběratelů. Exponet nabízí – alespoň očima svých pořadatelů – mnohem více. Pestrou mozaiku sběratelských pohledů na filatelii s velkým „F“, střídání a prolínání historických období, známkových teritorií a poštovně historických okolností. Malý babylon jazyků v nadnárodním zájmu, tisíce všedních denních situací či dramatických osudů v ose času. Přátelskou atmosféru nespoutanou soutěžní aritmetikou a možnost blýsknout se skvostným kouskem, který se jen ztěžka vidí. Pořadatelé, vystavovatelé i návštěvníci z celého světa se 24 hodin denně setkávají na místě, které jim je blízké a nabízí všem jimi vyhledávaný zážitek. Každý svým způsobem spoluvytváří místo, které stojí v souhrnu všech přívlastků za opakovanou návštěvu. Exponet není budován promyšleně jako „komerční tah na bránu“. Naopak, vše, co je na něm k dispozici, je výsledkem nezištného fandovství a zápalu pro věc. Pro všechny je filatelistickým bodem, který neokázale a pro všechny stejně dostupně oživuje fyzické sbírání známek, zvyšuje zájem a aktivitu filatelistů bez ohledu na věk, rasu a pohlaví, aktivně se snaží držet krok s novými či módními trendy. Exponet přispívá k tomu, aby návštěvník přijel na jakoukoliv klasickou národní či mezinárodní výstavu poučený, dává šanci na vlastní oči ověřit si také to, co se mu již důvěrně vykresluje z maličkých digitálních pixelů na monitoru.
Zakladatelé Exponetu přivítají spolupráci s národními svazy i průřezovými odbornými filatelistickými společnostmi z celého světa a jsou připraveni s nimi uzavřít smlouvu (podobnou té, kterou uzavřeli se Svazem českých filatelistů). K dispozici nabízejí nezpoplatněnou a nevyčerpatelnou on line kapacitu, know–how, nezbytný elán, čas, „drive“ – rychlost a kvalitu zpracování a nezapomeňme na chuť. Do blízké budoucnosti pořadatelé připravují komplexní redesign stránek s novou přidanou hodnotou, kterou zatím návštěvníci nemohli využít.


Exponet byl zřízen filatelisty – a především pro filatelisty. Snahou všech pořadatelů je, aby se Exponet nadále rozvíjel nejen do šíře, ale zejména do hloubky. Aby každý návštěvník měl možnost studovat vystavené exponáty, lehce vyhledával nabízené informace, či je interaktivně doplňoval, měl možnost požádat o zpřístupnění svého exponátu online… Aby se každý mohl do projektu Exponet zapojit podle svých možností a schopností. Přemýšlejte o tom – možná právě Vy byste se mohl stát oficiálním zástupcem Exponetu ve Vaší zemi či v odborné společnosti, třeba Vy byste mohl zaslat svůj dobrý či vynikající exponát. Nebo třeba Vaše společnost může on line vystavené exponáty využít v rámci jurymanské přípravy…?

Těšíme se na spolupráci a Vaši návštěvu. Budeme kdykoliv na stejném místě >>>>> http://www.exponet.info

--
Poznámka B. J.:
Exponet se od června, kdy Jiří Sedlák psal tento článek pěkně rozrostl. Momentálně má 418 exponátů z 41 zemí, 2 081 rámů po 16 listech, 30 446 listů (bez filatelistické literatury). Průměrný počet listů na 1 exponát je 77 atd., atd. Každé číslo je však několikrát týdně překonáno, protože Exponet je mimořádně velká a stále se rozšiřující databáze filatelistikých vědomostí.