5. 5. 2022

Andorské bohemikum - 30 let katalánštiny na Univerzitě Karlově v Praze

Timbre Andorre - Universitat Carolina de Praga

30 anys de Català a la Universitat Carolina de Praga / 30 ans de Catalan à l'université Charles de Prague En 1991, le gouvernement d’Andorre et l’université Charles de Prague en république tchèque jetèrent les bases du Lectorat catalan de Prague, qui commence en 1993 avec la signature d’un accord, et est réaffirmé en 2000. En 2017, les responsabilités du Lectorat sont actualisées et élargies, devenant officiel avec la création du Centre Charlemagne de la langue Catalane. Ce centre offre 12 cours officiels de l’Université Charles de Prague, où les étudiants peuvent participer au projet du Volontariat Linguistique du service de Politique Linguistique du Gouvernement d’Andorre, se présenter aux examens officiels de catalan et demander des bourses et des cours d’été pour apprendre le catalan en Andorre ou un autre territoire catalanophone. Chaque semestre entre 100 et 150 étudiants s’inscrivent à cette formation. les différentes étapes de la vie du Lectorat catalan de Prague sont repris sur le contour de feuille Lectorat catalan de Prague 1993 - signature de l’accord entre le gouvernement d’Andorre et l’université Charles de Prague 2017 - création du centre Charlemagne de la langue Catalane.

Známka Andorry – Univerzita Karlova v Praze  (překlad Google)

30 let katalánštiny na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1991 položila vláda Andorry a Univerzity Karlovy v Praze v České republice základy Katalánského lektorátu, který byl zahájen v roce 1993 podpisu dohody a byla znovu potvrzena v roce 2000. V roce 2017 byly aktualizovány a rozšířeny povinnosti lektorátu a staly se oficiální vytvořením Centra Karla Velikého pro katalánský jazyk. Toto centrum nabízí 12 oficiálních kurzů Univerzity Karlovy v Praze, kde se studenti mohou zapojit do projektu Lingvistické dobrovolnictví odboru lingvistické politiky Andorrské vlády, skládat oficiální katalánské zkoušky a žádat o stipendia a jazykové kurzy léto se učit katalánsky v Andoře nebo v jiné katalánsky mluvící území. Každý semestr se na toto školení přihlásí 100 až 150 studentů. Jednotlivé etapy života Katalánského lektorátu v Praze ukazuje osnova listu Katalánský lektorát v Praze 1993 - podpis dohody mezi vládou Andorry a Karlovou univerzitou v Praze 2017 - vytvoření Centra Karla Velikého pro katalánský jazyk.

Za informaci děkujeme panu dr. S. Strnadovi ze Semil.