25. 9. 2007

Aktualizace: E-katalog celistvostí ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939


Autoři: Ing. Miroslav Štefek a Ing. Jan Kypast;


Aktualizace:
Přidali jsme kapitolu "Letecké", na 18 stranách přinášíme 111 obrázků leteckých celistvostí s popisy. Kromě toho jsme do E-katalogu přidali dalších 190 obrázků celistvostí do již dříve zpracovaných kapitol. E-katalog má nyní 964 stran a 3723 obrázků celistvostí včetně jejich popisů a orientačního ocenění.


Od konce listopadu 2005 je na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET >>>>> http://www.exponet.info/ zveřejněna skvělá pomůcka pro naše i zahraniční sběratele - katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě (E-katalog). Zájemci jej snadno najdou v oddílu filatelistické literatury Exponetu jako její 64. exponát – i podle číselného kódu lze snadno exponát nalézt. E-katalog byl doplňován průběžně a v současnosti je jeho základní rozsah ukončen. E-katalog je prozatím pouze virtuální příručkou a nemá prozatím tištěnou verzi, to však na druhé straně umožňuje, aby byl stále průběžně a velmi pružně doplňován, rozšiřován a cizelován.

E-katalog >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm je rozdělen na dvě části. První popisuje frankované poštovní formuláře, druhá poštovní známky ČSR použité na celistvostech. Poštovní známky na celistvostech jsou členěny podle jednotlivých emisí. Každé z obou částí i jednotlivým emisím známek předchází úvod popisující okolnosti vzniku a způsob použití.

První část nového katalogu, zabývající se frankovanými poštovními formuláři, je rozdělena podle druhu formulářů na kapitoly. Každá obsahuje popis formuláře, způsob jeho použití a poštovní sazby, které se k němu vztahují. Jednotlivé druhy a typy poštovně použitých formulářů jsou vyobrazeny a doplněny popisem.

Druhá část E-katalogu, zabývající se známkami na celistvostech, je členěna podle jejich jednotlivých emisí. Každá kapitola je uvedena články dokumentujícími vznik emise a popisem možností vzniku jejích jednoznámkových a násobných frankatur. Jednotlivé celistvosti jsou vyobrazeny, popsány a oceněny. Rozsáhle je zpracována zejména první kapitola zaměřená na předběžné a souběžné známky na celistvostech – vedle jednoznámkových a násobných frankatur jsou zastoupeny i vybrané frankatury barevné a smíšené. Najdeme tu však i frankatury obsahující rakouské či uherské výplatní známky v kombinaci se známkami naší první emise – Hradčany 1918. Opomenuty však nejsou ani ostatní druhy předběžných a souběžných známek, které jsou rozděleny podle použití na spěšné, doplatní a novinové. Bohatě jsou zastoupena i různá provizorní použití známek. V kapitole popisující známky emise Hradčany je I. tarifní období poprvé rozděleno a zdokumentováno ve členění na Ia. tarifní období (od 28. 10. 1918 do 28. 2. 1919) a Ib. tarifní období (od 1. 3. do 14. 5. 1919). Zařazeno je i provizorní použití známek emise Hradčany. Všechny celistvosti uveřejněné v E-katalogu jsou oceněny. Při stanovování cenových záznamů – které jsou samozřejmě pouze orientační - autoři vycházejí ze záznamů v tuzemských specializovaných katalozích, ale přihlížejí i k informacím o celistvostech prodávaných na našich aukcích, zejména pokud je dostupné jejich vyobrazení a ověřitelná dosažená cena. Odlišný přístup je zvolen u frankovaných formulářů, u nichž prozatím nejsou (zejména pro nedostatek srovnávacího materiálu) uvedeny ceny v penězích, ale je stanovena relativní četnost jejich výskytu na základě poznatků autorů. Právě ocenění je momentálně důvodem, proč se s tištěnou verzí nespěchá. Autoři správně vycítili, že ceny je nutno ověřit každodenní praxí, aby případná tištěná „norma“ nezabetonovala nasazenou cenovou laťku. Nicméně rok, dva jistě tento handicap nové a potřebné publikace důvěryhodně prověří.

A nyní trochu statistiky: E-katalog členící se na dvě základní části má 964 stran textu (A4) na nichž je uveřejněno 3.723 plnobarevných obrázků celistvostí. Vzhledem ke zmíněnému pravidelnému doplňování a rozšiřování katalogu budou tato i tak překvapivě vysoká čísla jistě značně překonána.

Na obsahu a podobě E-katalogu celistvostí ČSR I je patrná týmová práce – už proto, že asi není v silách jednotlivců, aby celistvosti celého tak obsáhlého období, jakým naše první republika je, sesbírali, systematicky roztřídili, popsali, ocenili a zpracovali v elektronické podobě. Je sympatické, že se tedy našla řada spolupracovníků, kteří tu větší, tu menší troškou také přispěli ke zrodu a zdaru tohoto díla. I díky jim tak čtenáři mají jedinečnou možnost vidět mnoho variant použití jednotlivých hodnot československých známek všech emisí, použitých v souladu s příslušnými poštovními tarify daného období. Vyzdvihnout je však třeba především veliké úsilí obou hlavních autorů, zmíněných na začátku našeho článku, kteří jsou „motorem“ celého projektu a díky svým analytickým a systematickým schopnostem vytvářejí možná více než generační dílo české a československé filatelie.

Sympatické a uživatelsky příjemné je i to, že autoři katalogu citují použité prameny hned v úvodu článků a ne, jak bývá obvyklé u tištěných titulů, až na konci seriálu. Jak nám sami autoři sdělili „E-katalog je naplněn ve všech oblastech, jak jsme na začátku naší práce předpokládali, tzn., že E-katalog je pro tuto chvíli "ukončen". Samozřejmě jej budeme průběžně doplňovat a počítáme s aktualizací 2x za rok. Pokud se nám podaří zajistit dostatek materiálu, rozšíříme E-katalog o kapitolu známek leteckých, ale to nejdříve koncem roku 2007". Oběma hlavním autorům nového e-katalogu i všem jejich spolupracovníkům přeji, aby pro objemné dílo, které v tomto rozsahu lze úspěšně realizovat snad jenom na internetu, jim vydrželo zanícení a celý projekt (který je určen především již nové generaci filatelistů, pracujících s internetem), zdárně dokončili. I když tuším, že tato práce bude „never ending story...".

Ing. Břetislav Janík

Klíčová slova: e-katalog, celistvosti, poštovní, historie, Československo, 1918, 1939, Exponet, filatelistická, literatura